Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Józefa Borusiaka

Nieruchomość niezabudowana położona w Kowarach

przy ul. Józefa Borusiaka

nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

Wartość nieruchomości: 46 000,00 zł

(Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%).

W dniu 2 marca 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej  położonym w Kowarach przy ul. Józefa Borusiaka.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 24 lutego 2021r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 276/1 (obręb 0001, a.m. 7 ) o pow. 0,0762 ha położona w Kowarach przy ul. Józefa Borusiaka.

Nieruchomość niezabudowana położona wzdłuż ulicy 1 Maja i ulicy Józefa Borusiaka w drugiej linii zabudowy. Działka środkowa płaska o kształcie zbliżonym do kwadratu, dostępna od strony południowo- wschodniej z projektowanego ciągu piezo- jezdnego 13 KDPJ stanowiącego w chwili obecnej piesze połączenie ulic 1 Maja i Józefa Borusiaka. Ciąg ten położony jest około 0,50 m powyżej poziomu działki a granice jego i działki stanowi mur oporowy. Wzdłuż ciągu pieszego przebiega sieć kanalizacji deszczowej. Działka porośnięta jest trawą, krzakami i pozostałością drzew owocowych. Pełne uzbrojenie znajduje się w ulicy 1 Maja i Józefa Borusiaka.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00087637/5.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B przyjętej uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r., ze zm., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

  • 1MW tj. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary

Mapa ewidencyjna

Wyciąg i wyrys z miejscowego planu

Skip to content