Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna

Nieruchomość niezabudowana

działka gruntu numer 406/2 obr. 0003

Wartość nieruchomości: 50 000,00

do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.

W dniu 9 marca 2021 r. o godz. 11.30 odbędzie się III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu numer 406/2 obr. 0003 położonej w Kowarach przy ul. Św. Anny.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 04 marca 2021r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu numer 406/2 ( obręb 0003 ) o pow. 0,1144 ha położona na zapleczu budynków numer 2 i 4 przy ul. Wiejskiej, na obrzeżu strefy pośredniej miasta. Działka o kształcie trapezu. Od strony ul. Św. Anny ( strona zachodnia ) granica działki przebiega na skarpie, od strony północnej działka graniczy z niezabudowaną działką 406/1 , na której znajduje się gruntowa droga dojazdowa do budynków numer 2 i 4 przy ul. Wiejskiej, od strony wschodniej działka graniczy z działkami 404/3 i 405, od strony południowej z działką 406/3 będącej w trakcie zabudowy. Działka z niewielkim spadkiem – przy ul. Św. Anny skarpa. Od strony ulicy Św. Anny na niewielkim obszarze działka porośnięta samosiejkami i trawą. Na nieruchomości znajduje się kolektor z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wody do nieruchomości przyległych.

Dostęp do działki od strony ul. Św. Anny drogą gruntową zlokalizowaną na gminnej działce numer 406/1. Działka znajduje się w zasięgu pełnego zbrojenia.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum C przyjętym uchwałą Nr XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23.10.2007r., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

  • 13 MNW/UR o przeznaczeniu podstawowym

    zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, uzupełniającym- usługi w tym rzemiosło zajmujące łącznie 70% powierzchni użytkowej budynków na działce.

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary

Mapa ewidencyjna

Wyciąg z mpzp

Wyrys z mpzp

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

 

 

Skip to content