Lokal mieszkalny numer 5 w budynku numer 15 przy ul. Ludwika Waryńskiego w Kowarach

Lokal mieszkalny numer 5 w budynku numer 15 przy ul. Ludwika Waryńskiego w Kowarach

Wartość nieruchomości: 7.200,00 zł

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kowary, odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna.

Cena wywoławcza nieruchomości: 7.200,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 10202124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 11 czerwca 2021 r.

Na odwrocie wpłaty należy podać adres nieruchomości

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 5 położony na trzeciej kondygnacji nadziemnej (poddaszu) budynku składający się z 1 (jednego) pokoju, kuchni i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 15,10 m2 oraz jednego pomieszczenia przynależnego a to pomieszczenia gospodarczego usytuowanego na poddaszu budynku o pow. 2,40 m2 . Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 17,50 m2 . Lokal od dłuższego czasu nie jest użytkowany , wysokość pomieszczeń nienormatywna – 2,05 m, funkcjonalność lokalu mierna, stan techniczny lokalu zły, lokal wymaga remontu, brak ogrzewania. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 9,60 %. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 11,52 m2.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum C przyjętym uchwałą Nr XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23.10.2007r., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem

10MNW – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz uzupełniającym- usługi i infrastruktura techniczna.

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary

Wyciąg z operatu szacunkowego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa ewidencyjna

Skip to content