Lokal użytkowy w budynku numer 2 przy ul. Ogrodowej w Kowarach

Lokal użytkowy w budynku numer 2 przy ul. Ogrodowej w Kowarach

Wartość nieruchomości: 35.200,00 zł

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kowary, odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021r. o godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna.

Cena wywoławcza nieruchomości: 35.200,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 10202124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 11 czerwca 2021 r.

Na odwrocie wpłaty należy podać adres nieruchomości

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy położony na pierwszej kondygnacji nadziemnej ( parterze ) budynku składający się z 4 pomieszczeń tj. 2 ( dwóch ) sal i 2 ( dwóch ) wc o łącznej powierzchni użytkowej 31,40 m2 . Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 31,40 m2 . Lokal od dłuższego czasu nie jest użytkowany , wymaga remontu, stan techniczny lokalu średni. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 11,80 %.

Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 28,91m2m2.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B przyjętym uchwałą Nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem U/MM7 tj. tereny usług komercyjnych z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary

Wyciąg z operatu szacunkowego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa ewidencyjna

Skip to content