Nieruchomość zabudowana

OGŁOSZENIE

przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 527/2 (obręb 0004, a.m. 2) o pow. 0,1866 ha zabudowanej budynkiem użytkowym ( po byłej sali gimnastycznej )położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej, który odbędzie się w dniu 04 października 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.

Cena wywoławcza : 110.000,00 (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).

(zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ).

Wysokość wadium 15.000,00( słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 29 września 2022 r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00028795/9.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona działką gruntu numer 527/2 ( obręb 0004 ) o pow. 0,1866 ha położona w Kowarach przy ul. Wiejskiej zabudowana budynkiem użytkowym ( po byłej sali gimnastycznej ). Teren działki nachylony w kierunku południowo- wschodnim. Na dolnym wypłaszczonym poziomie zlokalizowana jest była sala gimnastyczna dobudowana do budynku mieszkalnego numer 69 oraz dojście do budynku i niewielki teren zielony. Górna część działki ze spadkiem o różnicy poziomów wynoszącym około 8,0 m porośnięta jest trawą i samosiejkami. Kształt działki zwarty – nieregularny, teren nieogrodzony. W górnej części działka przylega do terenów rolnych, w dolnej zaś do sięgacza ul. Wiejskiej zabudowanego budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Z sięgacza dojazd i dojście do nieruchomości. Dojazd dobry, asfaltowymi ulicami wyremontowanymi po ułożeniu kolektora sanitarnego. Uzbrojenie pełne.

Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym jednokondygnacyjnym po byłej sali gimnastycznej, dwukondygnacyjną przybudówką z zapleczem ( dawniej sportowym ) na parterze i pomieszczeniami – wcześniej mieszkalnymi na pierwszym piętrze oraz parterowym łącznikiem między budynkiem ul. Wiejska 69 a byłą salą gimnastyczną. Nad byłą salą gimnastyczną znajduje się nieużytkowe poddasze dostępne z dachu przybudówki. Łącznik oraz sala gimnastyczna częściowo podpiwniczone. Pomieszczenia te były poprzednio dostępne jedynie z budynku mieszkalnego. W ciągu ostatnich lat nieużytkowania obiektu nastąpiła znaczna jego degradacja i dewastacja. Dotyczy to szczególnie wykończenia i instalacji budynku. Stan ich określa się jako zły, standard pomieszczeń – bardzo zły. W związku z tym ogólny stan budynku określa się jako zły. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 351,36 m2 ,, powierzchnia ogólna budynku wynosi 365,89 m2.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary stacja narciarska Podgórze , przyjętym Uchwałą nr IX/39/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09.05.2007r., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MN,MW,U1 tj. o funkcji podstawowej : – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.

Forma sprzedaży:

na własność

Cena wywoławcza : 110.000,00 (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).

(zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ).

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Zarządzenie

mapa ewidencyjna

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Skip to content