Działka ul. Kamiennogórska

Nieruchomość z przeznaczeniem pod usługi turystyki

 

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 ( obręb 0003 ) o łącznej powierzchni 0,5877 ha położona w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00094278/2.

3.Opis nieruchomości:

Działki gruntowe o łącznej pow. 0,5877 ha położone są u zbiegu ulic Kamiennogórskiej i Bukowej w strefie peryferyjnej Kowar. Działka numer 450 o pow. 0,5503 ha o kształcie prostokąta, zaś działka przyległa numer 451/3 o pow. 0,0374 ha o kształcie trójkąta. Działki płaskie, porośnięte trawą, położone na zapleczu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Tadeusza Rejtana. Dostęp do działek od strony ulicy Bukowej i Kamiennogórskiej. Na działkach wzdłuż ulicy Bukowej przebiega kanalizacja sanitarna Ø200, zaś przez działkę 448 w odległości około 50 m od granic działki 450 sieć wodociągowa Ø 225. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B przyjętym Uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r, ze zmianą przyjętą Uchwałą nr LXII/278/13 z dnia 05.12.2013r, nieruchomość położona jest w terenie oznaczony symbolem UT/ZPT1 tj. o przeznaczeniu podstawowym tereny usług turystyki z zielenią urządzoną , przeznaczeniu uzupełniającym- nieuciążliwe usługi publiczne, nieuciążliwe usługi handlu i gastronomii, terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne, lokale mieszkalne dla właścicieli, tymczasowe obiekty kubaturowe o charakterze ekspozycyjnym o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu, cieki i zbiorniki wodne, obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, ogrodzenia, urządzenia towarzyszące: ulice, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna ; Obsługa komunikacyjna – z terenów ulic publicznych, dla nowych obiektów lokalizowanych przy ulicach głównych ( KDG ) wjazd na ulice niższych klas, miejsca parkingowe w granicach nieruchomości.

5.Forma sprzedaży:

na własność

6.Cena wywoławcza 334.000,00 (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).

(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).

7.Wysokość wadium 50.000,00( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ).

8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Zarządzenie Burmistrza Kowar NR 0050.124.2023 _ archiwum

Wypis z MPZP

Wyryz z MPZP

Mapa poglądowa

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Skip to content