30 letnia dzierżawa części działki nr 666 (obr. 0001) o pow. 0,3244 ha oraz części działki nr 665/3 (obręb 0001) o powierzchni 0,7406 ha położonych w Kowarach przy ul. Karkonoskiej

Dzierżawa  na czas określony – 30 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 666 (obr. 0001) o pow. 0,3244 ha oraz działka nr 665/3 (obręb 0001) o pow. 0,7406 ha, położonej w Kowarach przy ul. Karkonoskiej z przeznaczeniem wykorzystania zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty, sporządzonej w formie pisemnej w języku polskim do dnia 09 grudnia 2019r. do godziny 9.45 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach ul. 1-go Maja 1a w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na dzierżawę – Camping”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2019r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach ul. 1 Maja 1a pokój nr 13 (sala konferencyjna – I piętro – budynek A).

Część niejawna przetargu odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach ul. 1 Maja 1a pokój nr 13 (sala konferencyjna – I piętro – budynek A). W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej oceny ofert, ocenia oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. W przypadku złożenia tylko jednej oferty, spełniającej warunki określone w ogłoszeniu o przetargu, Komisja w głosowaniu przyjmuje lub odrzuca złożoną ofertę.

Minimalna wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego w okresie pierwszych trzech lat trwania umowy wynosi netto 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

Minimalna wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego począwszy od czwartego roku trwania umowy wynosi netto 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Do zaoferowanych wysokości czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Zaoferowana wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług publicznych ogłoszonym przez przez Prezesa GUS.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu.

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 666 (obręb 0001) o powierzchni 0,3244 ha oraz jako działka nr 665/3 (obręb 0001) o powierzchni 0,0330 ha, położonej na zapleczu ul. Karkonoskiej, wzdłuż nieczynnej linii kolejowej Jelenia Góra-Karpacz w strefie pośredniej Kowar. Działki płaskie, nieogrodzone, porośnięte trawą. W sąsiedztwie działek linia kolejowa z nieczynnym dworcem kolejowym – Kowary, tereny zielone, zabudowa mieszkaniowa, przemysłowa oraz stadion miejski.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary jednostka urbanistyczna Kowary – Krzaczyna B1 przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr X/56/11 z dnia 10.03.2011r. przedmiotowy teren oznaczony został symbolem:

UT.1 – tereny usług turystycznych z przeznaczeniem uzupełniającym tereny sportu i rekreacji, zieleń urządzona w formach naturalnych, wody powierzchniowe i śródlądowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

ZP.1 – tereny zieleni urządzonej o charakterze parkowym z przeznaczeniem uzupełniającym usługi z zakresu: gastronomii, kultu i kultury religijnej, sztuki i rozrywki, sportu i rekreacji, turystyki i hotelarstwa oraz tereny parkingu.

KP.1 – tereny parkingów z przeznaczeniem uzupełniającym: obiekty i urządzenia

Oferta powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę (potwierdzone wpisem z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej).

b) datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

d) oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego (wyższą od wywoławczej) w okresie pierwszych trzech lat trwania umowy oraz począwszy od czwartego roku trwania umowy.

e) koncepcję programowo-przestrzenną wykorzystania nieruchomości.

f) określenie terminu, od dnia zawarcia umowy dzierżawy, rozpoczęcia (nie dłuższy niż rok)

i zakończenia (nie dłuższy niż 3 lata) inwestycji zgodnej z koncepcją programowo – przestrzenną.

g) program całorocznego wykorzystania kompleksu.

h) harmonogram rzeczowo-finansowy proponowanych prac inwestycyjnych.

i) oświadczenie o zdolności finansowych oferenta do realizacji przedsięwzięć zawartych w ofercie.

j) zobowiązanie oferenta do prowadzenia działalności na dzierżawionym terenie od zakończenia realizacji inwestycji do końca obowiązywania umowy.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary

Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Mapa dzierżawy

Zdjęcie