Nieruchomość gruntowa położona w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej w Kowarach

Nieruchomość gruntowa
położona w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej w Kowarach

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 149/4 obręb 0001 o powierzchni 0,0914ha położona w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej.

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowary, odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 900

Wartość nieruchomości:  32.000,00 zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23% (ustawa o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 10202124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 22.01.2018r.

Na odwrocie wpłaty należy podać adres nieruchomości.

Opis działki:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 149/4 (obręb 1) o pow. 914 m2 położona w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej. Działka położona jest w niewielkiej odległości od śródmieścia. Działka ma kształt proporcjonalnego prostokąta ze ściętym w małym stopniu wierzchołkiem na granicy dwóch dróg wewnętrznych. Działka narożna, teren działki plaski. Dojazd do działki drogą wewnętrzną gruntową od drogi głównej ul. Jeleniogórskiej. Teren działki jest płaski. Działka jest nieuzbrojona. Działka znajduje się w sąsiedztwie rozległego obszaru działek niezabudowanych oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00029417/3.

Plan miejscowy:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary- Centrum B, przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem:

MM/ZP4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz zieleni urządzonej.

Dla terenu MM/ZP4 dopuszcza się:
-nieuciążliwe usługi komercyjne i publiczne (wbudowane lub przybudowane) – do 30% powierzchni zabudowy mieszkaniowej,
– obiekty pensjonatowe,
– obiekty małej architektury,
– obiekty sportowe i rekreacyjne,
– place zabaw dla dzieci,
– zieleń urządzona,
– ogrodzenia,
– urządzenia towarzyszące: ulice wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, urządzenia infrastruktury technicznej, garaże wbudowane lub dobudowane, utwardzone ścieżki piesze i rowerowe.

Do pobrania: