Działka budowlana

OGŁOSZENIE

o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary oznaczonej działką gruntu numer 321/9 (obręb 0002, a.m. 7) o pow. 0,1857 ha położonej w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej, który odbędzie się w dniu 06 października 2022 r. o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.

Cena wywoławcza : 140.000,00 (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Działka oznaczona numerem 321/9 ( obręb 0002 ) powstała z podziału działki oznaczonej numerem 321/5 ( obręb 0002 ) Decyzją WRM 6831.11.2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 12.05.2022. Decyzja podziałowa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych Dz. KW /JG1J/8227/22/1 z dnia 03.06.2022r.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.89.2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 21.06.2022 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 22.06.2022r. do 13.07.2022r.

Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.131. 2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 31.08.2021r.), było umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 01.09.2022r. do 01.10.2022r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu numer 321/9 (obręb 0002, a.m. 7) o pow. 0,1857 ha położona w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00084384/5.

3.Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu położona w południowej części osiedla Wojków u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Wojska Polskiego. Działka z niewielkim spadkiem w kierunku południowym i niewielkimi nierównościami porośnięta trawą, krzewami i samosiejkami. Przez południową część działki przebiega kolektor sanitarny Ø 300 oraz równolegle do niego rów melioracyjny odprowadzający wody gruntowe do potoku Kalnica. Dostęp do uzbrojenia w okolicy ul. Jagiellońskiej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Wojków 1 przyjętym uchwałą nr XXIV/150/12 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 5 marca 2012r, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1MN 1-7 o przeznaczeniu podstawowym : teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz przeznaczeniu równorzędnym : tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w budynkach mieszczących 4 lokale mieszkalne,

5.Forma sprzedaży:

na własność

6.Cena wywoławcza : 140.000,00 (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).

7.Wysokość wadium 20.000,00( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ).

8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1 .Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 01.09.2022r. do dnia 01.10.2022r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

2 .Przetarg odbędzie się w dniu 06 października 2022r. o godz. 11 30 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 30 września 2022 r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

5 .Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kowarach deklarację z zakresie podatku od nieruchomości.

8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017r, poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

9. Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

10. Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

11. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Skip to content