Działka budowlana Mniszków 146/12

OGŁOSZENIE

o II ( drugim) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 146/12 obręb 0004 Mniszków, Gmina Janowice Wielkie o pow. 0,2911 ha położonej w Mniszkowie zbywanej wraz z udziałem wynoszącym 1/10 części w niezabudowanej działce gruntu numer 146/11 obręb 0004 o pow. 0,1239 ha położonej w Mniszkowie, Gmina Janowice Wielkie, który odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a.

Ogłoszenie o II (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.1.2024r. Burmistrza Miasta Kowary z dnia 15.01.2024r.), zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 16.01.2024r. do 15.02.2024r, opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 146/12 obręb 0004 Mniszków Gmina Janowice Wielkie o pow. 0,2911 ha zbywana wraz z udziałem wynoszącym 1/10 części w niezabudowanej działce gruntu numer 146/11 (obręb 0004) o pow. 0,1239 ha położonej w Mniszkowie Gmina Janowice Wielkie.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla nieruchomości oznaczonej działką gruntu numer 146/12 obręb 0004 Mniszków Gmina Janowice Wielkie,Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00043138/7.

Dla nieruchomości oznaczonej działką gruntu numer 146/11 obręb 0004 Mniszków Gmina Janowice Wielkie Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00114516/0.

3.Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu, położona na obrzeżu wsi Mniszków powyżej zabudowy mieszkaniowej i agroturystycznej. Działka położna między drogą gruntowo- tłuczniową łączącą miejscowości Mniszków z Miedzianką a nowo powstałą działką budowlaną nr 146/2 . projektowana droga 37KDW zlokalizowaną na działce nr 146//11 obsługująca 10 działek.

Działka z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim, porośnięta samosiejkami i krzewami. Dojazd i dojście do działki od strony miejscowości Mniszków drogą 38KDW o nawierzchni utwardzonej tłuczniowej oraz 35KDD o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej z głębokimi koleinami wypełnionymi wodą spływającą z sąsiednich wzgórz. Drugi dojazd od strony miejscowości Miedzianka drogą 35KDD. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia. Miejscowość nie posiada sieci kanalizacyjnej, gazowej i wodociągowej. Działka zbywana jest wraz z udziałem wynoszącym 1/10 części w działce numer 146/11 (obręb 0004) Mniszków, stanowiącą projektowaną drogę dojazdową obsługującą 10 działek. Powierzchnia gruntu wynikająca z udziału wynosi 123,9 m2. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości.

W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowice Wielkie dla obrębu Mniszków, Uchwała Rady Gminy Janowice Wielkie nr III/13/2018 z dnia 20.12.2018 działka nr 146/10 obręb 0004 Mniszków oznaczona jest symbolem: 3 MN o funkcji podstawowej projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz funkcji uzupełniającej: zabudowa zagrodowa, budynki rekreacji indywidualnej, usługi nie zaliczone do mogących oddziaływać na środowisko, parkingi, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, szlaki piesze i rowerowe, infrastruktura techniczna,

działka nr 146/11 oznaczona jest symbolem 34 KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiącym około 4% powierzchni całkowitej działki: działka nr 146/11 obręb 0004 Mniszków oznaczona jest symbolem 37 KDW – tereny dróg wewnętrznych.

5.Forma sprzedaży:

na własność.

6.Cena wywoławcza nieruchomości:

150.000,00 zł, (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

(Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%.)

7.Wysokość wadium 20.000,00(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 16.01.2024r. do dnia 15.02.2024r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

2.Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2024r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 16 lutego 2024 r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków to powinien posiadać pełnomocnictwo drugiego współmałżonka upoważniające do udziału w przetargu.

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia we właściwym Wydziale Urzędu Gminy Janowice Wielkie deklarację w zakresie podatku od nieruchomości.

8.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r, poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

9.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

10.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

11.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Ogłoszenie 146-12 Mniszków

Zarządzenie Mniszków II przetarg

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 7

Mapa Mniszków 146-12

Zdjęcie 5

Skip to content