Działka budowlana Mniszków 146/2

OGŁOSZENIE

Gmina Miejska Kowary posiada do sprzedania działkę zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej we wsi Mniszków gmina Janowice Wielkie.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 146/2 obręb 0004 Mniszków Gmina Janowice Wielkie o pow. 0,2911 ha zbywana wraz z udziałem wynoszącym 1/10 części w niezabudowanej działce gruntu numer 146/11 (obręb 0004) o pow. 0,1239 ha położonej w Mniszkowie Gmina Janowice Wielkie.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla nieruchomości oznaczonej działką gruntu numer 146/2 obręb 0004 Mniszków Gmina Janowice Wielkie,Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00043138/7.

Dla nieruchomości oznaczonej działką gruntu numer 146/11 obręb 0004 Mniszków Gmina Janowice Wielkie Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00114516/0.

3.Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu, położona na obrzeżu wsi Mniszków, na projektowanym osiedlu jednorodzinnym, położona powyżej zabudowy mieszkaniowej Mniszkowa na stoku o zachodniej ekspozycji w północnej części Mniszkowa. Działka położona między niezabudowaną działką nr 146/12 a działką nr 267 zabudowaną budynkiem agroturystyki oraz niezabudowanymi działkami nr 132/2 i 146/3. Działka z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim, porośnięta samosiejkami i krzewami. Dojazd i dojście do działki od strony Mniszkowa drogą 34KDW o nawierzchni utwardzonej tłuczniowej oraz 35KDD o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej z głębokimi koleinami wypełnionymi wodą z sąsiednich wzgórz i projektowaną drogą 37KDW zlokalizowaną na działce nr 146/11 i obsługującą 10 działek w tym działkę nr 146/2. Drugi dojazd od strony Miedzianki drogą tłuczniową 35KDD. Nieruchomość nieuzbrojona, miejscowość nie posiada sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Działka zbywana będzie wraz z udziałem wynoszącym 1/10 części w działce numer 146/11 obręb 0004 Mniszków, stanowiącą projektowaną drogę dojazdową obsługującą 10 działek Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 123,9 m2 .

Działka położona jest na terenie określonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3MN preferującym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W sąsiedztwie działki projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wewnętrzny ciąg komunikacyjny.

W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowice Wielkie dla obrębu Mniszków, Uchwała Rady Gminy Janowice Wielkie nr III/13/2018 z dnia 20.12.2018 działka nr 146/2 obręb 0004 Mniszków oznaczona jest symbolem:

3MN o funkcji podstawowej projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz funkcji uzupełniającej: zabudowa zagrodowa, budynki rekreacji indywidualnej, usługi nie zaliczone do mogących oddziaływać na środowisko, parkingi, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, szlaki piesze i rowerowe., infrastruktura techniczna.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.32.2024 – dokument archiwalny.

Ogłoszenie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.32.2024 – dokument archiwalny.

Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowice Wielkie

Wyrys z PZP Mniszków

Zdjęcie

Zdjęcie

Geoportal

Mapa

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Skip to content