Działka komercyjna ul. Kasztanowa

OGŁOSZENIE

o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary oznaczonej działką gruntu numer 525/1 (obręb 0003, a.m. 4) o pow. 0,5559 ha położonej w Kowarach przy ul. Kasztanowej, który odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.218.2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 21.12.2023 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 22.12.2023r. do 12.01.2024r.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu numer 525/1 (obręb 0003, a.m. 4) o pow.0,5559 ha położona w Kowarach przy ul. Kasztanowej.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00085871/3.

3.Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona wzdłuż ulicy Kasztanowej w pobliżu drogi wylotowej z Kowar w kierunku Przełęczy Kowarskiej. Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej Kowar. Kształt działki nieregularny. Działka plaska z nierównościami w części wschodniej porośnięta krzewami i samosiejkami. Przez wschodnia część działki przebiega rów melioracyjny. Z uwagi na niedrożność rowu melioracyjnego teren działki częściowo wilgotny (dotyczy to części wschodniej działki porośniętej samosiejkami). Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa o średnicy 225. Na działce znajduje się słup betonowy po stacji transformatorowej słupowej. W sąsiedztwie działki zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , wielorodzinna o niskiej intensywności w rejonie ulicy Waryńskiego, tartak, zabudowa gospodarcza, tereny niezabudowane. Dojazd do działki od strony drogi wojewódzkiej 367 ul. Rejtana i dalej ul. Kasztanową. Działka położona w zasięgu pełnego uzbrojenia.

W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B, przyjętym uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 12.11.2008r, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem U14 tj. o przeznaczeniu podstawowym- tereny usług komercyjnych, uzupełniającym- nieuciążliwe usługi publiczne, nieuciążliwe funkcje : produkcyjne, przemysłowe i składowe, działalność rzemieślnicza, lokale mieszkalne dla właścicieli, urządzenia rekreacyjno-sportowe, obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, zieleń urządzona, ogrodzenia, urządzenia towarzyszące: ulice wewnętrzne, miejsca parkingowe, urządzenia infrastruktury technicznej, zabudowa gospodarcza i garażowa, utwardzone ścieżki piesze i rowerowe.

5.Forma sprzedaży:

na własność

6.Cena wywoławcza : 380.000,00 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).

7.Wysokość wadium 50.000,00( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ).

8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 07.02.2024r. do dnia 08.03.2024r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

2.Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r. o godz. 1000w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 22 marca 2024r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków to powinien posiadać pełnomocnictwo drugiego współmałżonka upoważniające do udziału w przetargu.

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kowarach deklarację z zakresie podatku od nieruchomości.

8.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017r, poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

9.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

10.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

11.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Zaświadcza się, że powyższe ogłoszenie było upublicznione na okres 30 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach, zamieszczone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym oraz opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (BIP).

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary Nr. 0050.23.2024

Ogłoszenie do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary Nr. 0050.23.2024

Skan -_wypis z MPZP

Mapa System Informacji Przestrzennej

Zdjęcie 2

Zdjęcie 1

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Zdjęcie 6

Zdjęcie 7

Zdjęcie 8

Skip to content