Działka komercyjna ul. Kasztanowa

OGŁOSZENIE

Gmina Miejska Kowary posiada do sprzedaży nieruchomość komercyjną.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu numer 525/1 (obręb 0003, a.m. 4) o pow.0,5559 ha położona w Kowarach przy ul. Kasztanowej.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00085871/3.

3.Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona wzdłuż ulicy Kasztanowej w pobliżu drogi wylotowej z Kowar w kierunku Przełęczy Kowarskiej. Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej Kowar. Kształt działki nieregularny. Działka płaska z nierównościami w części wschodniej porośnięta krzewami i samosiejkami. Przez wschodnia część działki przebiega rów melioracyjny. Z uwagi na niedrożność rowu melioracyjnego teren działki częściowo wilgotny (dotyczy to części wschodniej działki porośniętej samosiejkami). Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa o średnicy Ø225. Na działce znajduje się słup betonowy po stacji transformatorowej słupowej. W sąsiedztwie działki zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , wielorodzinna o niskiej intensywności w rejonie ulicy Waryńskiego, budynek po byłym tartaku, zabudowa gospodarcza, tereny niezabudowane. Dojazd do działki od strony drogi wojewódzkiej 367 ul. Rejtana i dalej ul. Kasztanową. Działka położona w zasięgu pełnego uzbrojenia.

W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B, przyjętym uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 12.11.2008r, ze zm. nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem U14 tj. o przeznaczeniu podstawowym- tereny usług komercyjnych, uzupełniającym- nieuciążliwe usługi publiczne, nieuciążliwe funkcje : produkcyjne, przemysłowe i składowe, działalność rzemieślnicza, lokale mieszkalne dla właścicieli, urządzenia rekreacyjno-sportowe, obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, zieleń urządzona, ogrodzenia, urządzenia towarzyszące: ulice wewnętrzne, miejsca parkingowe, urządzenia infrastruktury technicznej, zabudowa gospodarcza i garażowa, utwardzone ścieżki piesze i rowerowe.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowary do Zarządzenia Nr 0050.53.2024 – dokument archiwalny

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.53.2024 – dokument archiwalny

Skan -_wypis z MPZP

Mapa System Informacji Przestrzennej

Zdjęcie 2

Zdjęcie 1

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Zdjęcie 6

Zdjęcie 7

Zdjęcie 8

Skip to content