Nieruchomość niezabudowana przy ul. Kamiennogórskiej na działce gruntu nr 450 i 451/3 obręb 0003

Nieruchomość niezabudowana będąca własnością Gminy Miejskiej Kowary, składająca się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 (obręb 0003, a.m. 8 ) o łącznej pow. 0,5877 ha położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej

Nieruchomość  była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.101.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 24.06.2021 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 25.06.2021 r. do 16.07.2021r.

Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.155. 2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 12.10.2021 r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 13.10.2021r. do 12.11.2021r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

Ogłoszenie o II ( drugim ) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.188.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 21.12.2021 r.), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 22.12.2021r. do 21.01.2022r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 ( obręb 0003 ) o łącznej powierzchni 0,5877 ha położona w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą : dla działki numer 450 – KW numer JG1J/00094278/2, dla działki numer 451/3 – KW numer JG1J/00085871/3.
Gmina Miejska Kowary wniesie do Sądu Rejonowego VI Wydziału Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze o odłączenie z księgi wieczystej numer JG1J/00085871/3 działki numer 451/3 i dołączenie tej działki do księgi wieczystej numer JG1J/00094278/2 prowadzonej dla działki numer 450.

3.Opis nieruchomości:
Działki gruntowe o łącznej pow. 0,5877ha położone są u zbiegu ulic Kamiennogórskiej i Bukowej w strefie peryferyjnej Kowar. Działka numer 450 o pow. 0,5503 ha o kształcie prostokąta, zaś działka przyległa numer 451/3 o pow. 0,0374 ha o kształcie trójkąta. Działki płaskie, porośnięte trawą, położone na zapleczu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Tadeusza Rejtana. Dostęp do działek od strony ulicy Bukowej i Kamiennogórskiej. Na działkach wzdłuż ulicy Bukowej przebiega kanalizacja sanitarna Ø200, zaś przez działkę 448 w odległości około 50 m od granic działki 450 sieć wodociągowa Ø 225. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B przyjętym Uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r, ze zmianą przyjętą Uchwałą nr LXII/278/13 z dnia 05.12.2013r, nieruchomość położona jest w terenie oznaczony symbolem UT/ZPT1 tj. o przeznaczeniu podstawowym tereny usług turystyki z zielenią urządzoną , przeznaczeniu uzupełniającym- nieuciążliwe usługi publiczne, nieuciążliwe usługi handlu i gastronomii, terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne, lokale mieszkalne dla właścicieli, tymczasowe obiekty kubaturowe o charakterze ekspozycyjnym o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu, cieki i zbiorniki wodne, obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, ogrodzenia, urządzenia towarzyszące: ulice, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna ; Obsługa komunikacyjna – z terenów ulic publicznych, dla nowych obiektów lokalizowanych przy ulicach głównych ( KDG ) wjazd na ulice niższych klas, miejsca parkingowe w granicach nieruchomości.

5.Forma sprzedaży:
na własność

6.Cena wywoławcza: 360.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).

7.Wysokość wadium: 50.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ).

8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:
Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

 

8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.
10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Zdjęcie numer 1 Zdjęcie numer 2 Zdjęcie numer 3 Zdjęcie mapy
Skip to content