Nieruchomość zabudowana przy ul. Ludwika Waryńskiego 1 na działce gruntu nr 104/2 obręb 0003

Udział Gminy Miejskiej Kowary wynoszący 43,22% w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego numer 1 wraz z udziałem wynoszącym 43,22% w prawie własności działki gruntu numer 104/2 ( obręb 0003, a.m. 3 ) o pow. 406 m2

Nieruchomość  była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.147. 2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 15.09.2021 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl/) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. na stronie internetowej tut. Urzędu ( bip ) oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 16.09.2021r. do dnia 07.10.2021r.

Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.168.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 03.11.2021r. ) było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 04.11.2021r. do 04.12.2021r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl/) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

Ogłoszenie o II ( drugim ) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.188.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 21.12.2021r. ), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 22.12.2021r. do 21.01.2022r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl/) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Udział Gminy Miejskiej Kowary wynoszący 43,22 % w nieruchomości oznaczonej działką gruntu nr 104/2 (obręb 3, a.m. 3) o pow. 406 m2   położona w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego numer 1.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00042877/2.

3.Opis nieruchomości:
Udział Gminy Miejskiej Kowary wynoszący 43,22%w budynku mieszkalno- użytkowym o pow. użytkowej 567,70 m2 . Budynek w złym stanie technicznym, od dawna nie użytkowany, zdewastowany. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Decyzją nr 16 z dnia 16.05.2014r., podlegającą natychmiastowemu wykonaniu, zakazał użytkowania budynku do czasu usunięcia nieprawidłowości, stwierdzając, że stan techniczny budynku zagraża zarówno mieszkańcom, jak również osobom mogącym znaleźć się w jego bezpośrednim otoczeniu a także bezpieczeństwu mienia. Budynek pozbawiony wewnątrz wszystkich instalacji. Budynek posiada dostęp do pełnego uzbrojenia. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 175,48 m2 . W przedmiotowym budynku dotychczas został wyodrębniony lokal mieszkalno- użytkowy z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu wynoszącym 49,19%, będący własnością osób fizycznych oraz lokal mieszkalny numer 4 z udziałem 7,59 % będący własnością osoby fizycznej.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część D przyjętym uchwałą nr L/279/06 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 26.10.2006r., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 5U/MNW tj. o przeznaczeniu podstawowym : usługi nieuciążliwe i uzupełniającym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna, infrastruktura techniczna.

5.Forma sprzedaży:
na własność

6.Cena wywoławcza udziału Gminy Kowary w nieruchomości budynkowej : 82.100,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sto złotych 00/100).
Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

7.Wysokość wadium 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

8. Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:
Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

 

Zdjęcie nieruchomości nr 1 Zdjęcie nieruchomości nr 2 Zdjęcie nieruchomości nr 3 Zdjęcie nieruchomości nr 4 Zdjęcie mapy
Skip to content