DZIAŁKA BUDOWLANA UL. KAMIENNOGÓRSKA)

INFORMACJA

Gmina Miejska Kowary w swojej ofercie inwestycyjnej posiada do zbycia nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 ( obręb 0003 ) o łącznej powierzchni 0,5877 ha , położoną w Kowarach przy
ul. Kamiennogórskiej.
Nieruchomość niezabudowana położona u zbiegu ulic Kamiennogórskiej i Bukowej w strefie peryferyjnej Kowar. Działka numer 450 o powierzchni 0,5503 ha o kształcie prostokąta, zaś działka przyległa numer 451/3 o powierzchni 0,0374 ha o kształcie trójkąta. Działki płaskie, porośnięte trawą położone na zapleczu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy
ul. Tadeusza Rejtana. Dostęp do nieruchomości od strony ulicy Bukowej i Kamiennogórskiej. Na działkach wzdłuż ulicy Bukowej przebiega kanalizacja sanitarna ⏀200, zaś przez działkę numer 448 w odległości około 50 m od granicy działki numer 450/3 sieć wodociągowa
⏀ 225. Z uwagi na położenie nieruchomości wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 367
( ul. Kamiennogórska ) lokalizacja korzystna dla funkcji wiodącej określonej w mpzp .
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary- Centrum część B przyjętym Uchwałą XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r., nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem UT/ZP1 o przeznaczeniu podstawowym: tereny usług turystyki z zielenią urządzoną oraz przeznaczeniu uzupełniającym: nieuciążliwe usługi publiczne, nieuciążliwe usługi handlu i gastronomii, terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne, lokale mieszkalne dla właścicieli, tymczasowe obiekty kubaturowe o charakterze ekspozycyjnym o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu, cieki i zbiorniki wodne, plenerowe obiekty handlowe
i gastronomiczne na potrzeby imprez masowych, obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, ogrodzenia, urządzenia towarzyszące: ulice wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, urządzenia infrastruktury technicznej, zabudowa gospodarcza i garażowa, utwardzone ścieżki piesze i rowerowe.
Wartość nieruchomości określona została w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 360.000,00 zł. ( słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Nieruchomość zbywana będzie na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Ogłoszenie o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym zostanie podane do publicznej wiadomości do dnia 10.10.2021r.

 

Link do zdjęć nieruchomości ul. Kamiennogórska (Plik pdf)

Skip to content