Kowary – Podgórze

Nieruchomość gruntowa

położona w Kowarach przy ul. Podgórze

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 252/3 obręb 0004 o powierzchni 0,1176 ha położona w Kowarach przy ul. Podgórze.

Wartość nieruchomości: 63.000,00

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowary, odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna.

Cena wywoławcza nieruchomości: 63.000,00(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)

do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 10202124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 5 czerwca 2020 r. 

Na dowodzie wpłaty należy podać adres nieruchomości

Opis działki:

Nieruchomość niezabudowana o kształcie nieregularnym z niewielkim spadkiem, położona między rzeką Jedlica a ulicą Podgórze. Działka porośnięta trawą oraz samosiejkami i pojedynczymi drzewami. Działka obciążona linią energetyczną s.n. oświetleniową i trzema słupami wzdłuż granicy z ulicą Podgórze. Działka posiada dostęp do uzbrojenia i drogi publicznej.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00034194/1.

Plan miejscowy: 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Podgórze przyjętej uchwałą nr XLIX/271/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 września 2018r. przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

  • MP.4 tj. przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze wypoczynkowym.

 

Zarządzenie Burmistrza Kowar

Wypis z mpzp

Wyrys z mpzp

Mapa ewidencyjna 2

Mapa ewidencyjna 1

Mapa wysokościowa

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2