Kowary – Podgórze

Nieruchomość gruntowa

położona w Kowarach przy ul. Podgórze

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 252/3 obręb 0004 o powierzchni 0,1176 ha położona w Kowarach przy ul. Podgórze.

Wartość nieruchomości: 63.000,00

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 63.000,00(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)

do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%

Opis działki:

Nieruchomość niezabudowana o kształcie nieregularnym z niewielkim spadkiem, położona między rzeką Jedlica a ulicą Podgórze. Działka porośnięta trawą oraz samosiejkami i pojedynczymi drzewami. Działka obciążona linią energetyczną s.n. oświetleniową i trzema słupami wzdłuż granicy z ulicą Podgórze. Działka posiada dostęp do uzbrojenia i drogi publicznej.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00034194/1.

Plan miejscowy: 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Podgórze przyjętej uchwałą nr XLIX/271/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 września 2018r. przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

  • MP.4 tj. przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze wypoczynkowym.

 

Wypis z mpzp

Wyrys z mpzp

Mapa ewidencyjna 2

Mapa ewidencyjna 1

Mapa wysokościowa

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Skip to content