LOKAL MIESZKALNY

OGŁOSZENIE


o I (pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 14 położonego w budynku
mieszkalnym przy ul. Jana Matejki numer 8 w Kowarach, który odbędzie się w dniu
29 czerwca 2023 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy
ul.1 Maja 1 A.
Budynek mieszkalny numer 8 posadowiony jest na działce gruntu oznaczonej numerem 791
( obręb 0001 ) o pow. 0,3605 ha , zabudowanej wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi
numer 6 i numer 8 przy ul. Jana Matejki w Kowarach.


Dział III księgi wieczystej jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, poza wpisami o
zarządzie nieruchomości wykonywanym przez spółdzielnię „Pod Śnieżką” jako zarząd
powierzony na mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o roszczeniu o roczną
opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na
podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.43.2023 Burmistrza Miasta Kowary
z dnia28.03.2023 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w prasie, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Kowarach w okresie od 29.03.2023r. do dnia 19.04.2023r.

1.Opis przedmiotu przetargu:


Przedmiotem I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego jest zbycie spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 14 położonego w budynku
mieszkalnym przy ul. Jana Matejki numer 8 w Kowarach.
Lokal mieszkalny numer 14 położony jest na trzeciej kondygnacji nadziemnej ( drugim
piętrze ) budynku numer 8 i składa się z 2 ( dwóch ) pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z
wc o łącznej pow. użytkowej 36,50 m2 . Mieszkanie narożne, rozkładowe. Stan techniczny
stolarki okiennej, drzwi, podłóg zły. Instalacja elektryczna aluminiowa do wymiany,
urządzenia sanitarne w łazience do wymiany. Ogrzewanie lokalu : c.o. zdalaczynne, ciepła
woda z gazowego podgrzewacza wody. Lokal wymaga remontu kapitalnego.
Lokal mieszkalny posiada świadectwo charakterystyki energetycznej nr SCHE/4295/54/2023
z dnia 25.03.2023r, sporządzone przez Certyfikatora/Audytora Energetycznego Adrianę
Siegieńczuk, nr wpisu do Rejestru : 4295.
Lokal nie jest obciążony kredytem inwestycyjnym. Wkład budowlany związany z w/w
lokalem mieszkalnym został uregulowany w całości. Nie występują inne należności w
opłatach co zostało potwierdzone w Zaświadczeniu z dnia 15.03.2023r. wydanym przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „ Pod Śnieżką” w Kowarach.


2.Cena wywoławcza :

104.000,00 zł (słownie: sto cztery tysiące złotych 00/100).
( Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ).


3.Wysokość wadium:

20.000,00 zł ( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).


4.Postąpienie:

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.


5.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:


Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu
notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020
2124 0000 8102 0011 0684.


Uwagi:
Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm.,
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
nieruchomości Miasta Kowary.
1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na
okres 30 dni począwszy od dnia 16.05.2023r. do dnia 15.06.2023r., oraz zostanie
opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w Monitorze Urzędowym(
https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.
2.Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023r. o godz.10 30 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A.
3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w
wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć
na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08
1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 r.
Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.
4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia
wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności
gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu
umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z póżn. zm.) w przypadku wygrania
przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.
10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale
Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Zarzadzenie Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.72.2023

Rzut mieszkania

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Zdjęcie 6

Skip to content