Lokal mieszkalny

Lokal mieszkalny numer 9 w budynku numer 6 przy ul.Ludwika Waryńskiego w Kowarach

Wartość nieruchomości: 107.700,00 zł

Cena wywoławcza nieruchomości: 107.700,00 zł (słownie: sto siedem tysiące siedemset złotych)

W dniu 7 października 2020r. o godz. 11.30 odbędzie się II (drugi) przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w wielolokalowym budynku mieszkalnym przy ul. Ludwika Waryńskiego 6 w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer  79/2 ( obręb 0003, a.m. 3 ) o pow. 1793 m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysiące złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 1 października 2020r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 9 położony na pierwszej kondygnacji nadziemnej (parterze) budynku, składający się z 2 (dwóch) pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 60,74 m2 . Do lokalu mieszkalnego należy garaż o pow. 14,66 m2, który usytuowany jest w obrębie nieruchomości i stanowi pomieszczenie przynależne. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 75,40 m2 . Lokal obecnie nie jest użytkowany, wymaga remontu. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 14,12 %. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 253,17m2

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00055468/6.

Plan miejscowy:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary jednostka urbanistyczna Kowary Centrum B.1 przyjętym Uchwałą nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 czerwca 2018r., w/w nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

  • 8.MU i 10.MU tj. tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Lokal

Mapa ewidencyjna

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie