LOKAL MIESZKALNY

OGŁOSZENIE


o I (pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5
( pięć ) położonego w wielolokalowym budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. 1 Maja
numer 15 w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 303/11
( obręb 0001, a.m. 8 ) o pow. 213 m2 ( dwieście trzynaście metrów kwadratowych), który
odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Kowarach przy ul.1 Maja 1 A.
W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy z czego 5 lokali zostało
zbytych.
Budynek jest obiektem zabytkowym i został wpisany do rejestru zabytków pod numerem
479/A/05 decyzją z dnia 03.06.1996r, podlega ochronie i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z
2022r., poz. 840 ).

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 303/11 (obręb 0001, a.m. 8 ) o pow.213 m2
położona w Kowarach przy ul. 1 Maja numer 15, zabudowana wieklolokalowym budynkiem
mieszkalno- użytkowym.
Działka, na której posadowiony jest budynek posiada dostęp do pełnego uzbrojenia. Budynek
wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno- kanalizacyjną, ogrzewanie
indywidualne, stan budynku zadowalający.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej
Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00037715/1.

3.Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 5 znajduje się na IV ( czwartej ) kondygnacji – poddaszu budynku.
Mieszkanie dwustronne z pomieszczeniami przynależnymi. Lokal składa się z 4 ( czterech )
pokoi, kuchni, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 78,00m 2 oraz 6
pomieszczeń przynależnych a to 5 ( pięciu ) pomieszczeń gospodarczych usytuowanych na
poddaszu budynku i 1 ( jednej ) piwnicy o ich łącznej powierzchni 38,90 m2 Łączna
powierzchnia lokalu wynosi 116,90m2 . Udział w częściach wspólnych budynku oraz w
prawie własności gruntu wynosi 22,97%. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego
udziału wynosi 48,92m2 .
Ocena stanu elementów lokalu: stolarka okienna – okna skrzynkowe w stanie średnim i złym,
drzwi płycinowe pełne w stanie średnim , drzwi wejściowe pełne w stanie średnim, podłogi w
dużych pokojach i kuchni wykładzina PCV, w przedpokoju podłoga cementowa malowana
olejno, w pokoju od strony ul. 1 Maja znaczne ugięcie stropu oraz widoczne pęknięcia
tynków, ściany malowane w stanie złym, ogrzewanie piecowe ( 2 piece węglowe na całe
mieszkanie), ciepła woda z małego bojlera w kuchni, instalacja elektryczna aluminiowa,
instalacja gazowa nowa, pomieszczenia przynależne w stanie złym. Stan techniczny lokalu
zróżnicowany. Lokal wymaga remontu kapitalnego.
Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego zostało wydane przez Starostę Karkonoskiego
Zaświadczenie 143/2023 z dnia 21.03.2023r stwierdzające, że lokal mieszkalny jest lokalem
samodzielnym i spełnia warunki określone w ustawie o własności lokali. Lokal mieszkalny
posiada świadectwo charakterystyki energetycznej nr SCHE/4295/89/2023 z dnia
03.04.2023r, sporządzone przez Certyfikatora/Audytora Energetycznego Adrianę
Siegieńczuk , nr wpisu do rejestru : 4295.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla
jednostki urbanistycznej Kowary Centrum D przyjętą uchwałą nr L/279/06 Rady Miejskiej w
Kowarach w dniu 26.10.2006 r, ze zm, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym
symbolem 30MNW/U tj. o przeznaczeniu podstawowym : tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej z usługami.

5.Forma sprzedaży:

na własność.

6.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej :

198.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100).
( Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ).
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie zastosowana bonifikata 50% z tyt. wpisania
nieruchomości do rejestru zabytków, zgodnie z art. 68 ust. 3 Uogn).

7.Wysokość wadium:

20.000,00 zł ( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

8.Postąpienie:

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.

9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu
notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020
2124 0000 8102 0011 0684.

Uwagi:
Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm.,
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
nieruchomości Miasta Kowary.
1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na
okres 30 dni począwszy od dnia 16.05.2023r. do dnia 15.06.2023r., oraz zostanie
opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w Monitorze Urzędowym(
https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.
2.Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A.
3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w
wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć
na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08
1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 r.
Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.
4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia
wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności
gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu
umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z póżn. zm.) w przypadku wygrania
przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.
10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale
Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.71.2023

Rzut mieszkania

Fasada

Zdjęcie lokalizacji

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

 

Skip to content