Lokal mieszkalny numer 5 w budynku numer 5 przy ul. Bocznej

Lokal mieszkalny numer 5 w budynku numer 5 przy ul. Bocznej

Wartość nieruchomości: 157.400,00

W dniu 10 czerwca 2019r. o godz. 10 00 zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowary Nr 63/2019 z dnia 29.04.2019r. odbędzie się I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w wielolokalowym budynku mieszkalnym przy ul. Bocznej 5 w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 378 ( obręb 1, a.m. 9 ) o pow. 628 m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 04 czerwca 2019r.

Opis nieruchomości

Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 378 (obręb 1, a.m. 9) o pow. 628 m2   położona w Kowarach przy ul. Bocznej 5, zabudowana budynkiem mieszkalnym . W budynku znajduje się 10 lokali mieszkalnych. Budynek posiada instalacje elektryczną, wodociągową, gazową oraz sanitarną. Stan techniczny budynku dobry. Dla przedmiotowego budynku nie zostało dotąd wydane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Lokal mieszkalny nr 5 położony na drugiej kondygnacji naziemnej (poddaszu budynku) składający się z 4 (czterech) pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 70,0 m2 . Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, Kanalizacyjną, gazową wentylacyjną i co. Lokal obecnie nie jest użytkowany, wymaga remontu. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 11,14 %. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 69,95 m2 .

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00028985/8.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary – jednostka urbanistyczna – Kowary Centrum C, przyjętym uchwałą nr XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23.10.2007r. nieruchomość ma charakter zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary

Zaświadczenie