Lokal mieszkalny ul. Jeleniogórska.

OGŁOSZENIE

o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 (trzy) położonego w wielolokalowym budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. 1 Maja 5, 7 w Kowarach, wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 255/1 (obręb 0001, a.m. 7) o pow. 540 m2 (pięćset czterdzieści metrów kwadratowych), który odbędzie się w dniu 11 lipca 2024 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1 A.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 255/1 (obręb 0001, a.m. 7 ) o pow. 540 m2   położona w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej 5,7, zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalno-użytkowym. Budynek dwukondygnacyjny, jednoklatkowy w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony. Budynek o niskim standardzie wyposażenia (wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie indywidualne – co etażowe). Stan budynku średni, dach i elewacja do kapitalnego remontu.

W budynku znajdują się 3 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy.

Działka, na której posadowiony jest budynek posiada dostęp do pełnego uzbrojenia.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00053655/0.

3.Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 3 (trzy) położony jest na II (drugiej) kondygnacji nadziemnej (pierwszym piętrze) budynku i składa się z 2 (dwóch) pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni użytkowej 77,00m2 oraz dwóch pomieszczeń przynależnych – dwóch strychów o łącznej pow. 19,00m2 . Łączna powierzchnia lokalu wynosi 96,00m2. Funkcjonalność lokalu średnia, wyposażenie i instalacje do wymiany (c.o. etażowe z piecem na paliwo stałe, ciepła woda z gazowego podgrzewacza). Lokal w złym stanie technicznym, wymaga kapitalnego remontu.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 26,84%. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 144,94m2 .

Dla przedmiotowego lokalu zostało wydane przez Starostę Karkonoskiego Zaświadczenie nr 129/2024 z dnia 27.03.2024r., stwierdzające, że lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 5,7 w Kowarach jest lokalem samodzielnym i spełnia warunki określone w ustawie o własności lokali. Lokal mieszkalny posiada świadectwo charakterystyki energetycznej nr SCHE/4295/620/2024 z dnia 07.05.2024 r, sporządzone przez Adrianę Siegieńczuk. Nr wpisu do Rejestru : 4295.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum D, przyjętym uchwałą nr L/279/06 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 26.10.2006r, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 4 MNW/U tj. o przeznaczeniu podstawowym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z usługami, z funkcją uzupełniającą – infrastruktura techniczna.

5.Forma sprzedaży:

Na własność.

6.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej :

103.400,00 (słownie: sto trzy tysiące czterysta złotych 00/100).
( Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ).

7.Wysokość wadium:

15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

8.Postąpienie:

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 4 czerwca 2024r. do dnia 4 lipca 2024r., zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w Monitorze Urzędowym( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2024r., o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 5 lipca 2024 r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków to powinien posiadać pełnomocnictwo drugiego współmałżonka upoważniające do udziału w przetargu .

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z póżn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.73.2024

Ogłoszenie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.73.2024

System Informacji Przestrzennej – zarys działki

Wyciąg z inwentaryzacji budynku

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Zdjęcie 6

Zdjęcie 7

Zdjęcie 8

Zdjęcie 9

Zdjęcie 10

Skip to content