Lokal mieszkalny, usługowy

Cena wywoławcza nieruchomości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

W dniu 14 grudnia 2020r. o godz. 10.30 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary wynoszącego 11,01 % w budynku mieszkalno – użytkowym położonym w Kowarach przy ul. Ogrodowej 45 wraz z udziałem wynoszącym 11,01 % w prawie własności działki gruntu numer 320 ( obręb 0001, a.m. 8 ) o pow. 0,0375 ha

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 9 grudnia 2020r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

Opis nieruchomości:

Współwłaścicielami nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. Ogrodowej 45 są : Gmina Miejska Kowary w udziale 11,01 % oraz właściciele lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 w łącznym udziale 88,99% .

Z udziałem Gminy Kowary wynoszącym 11,01% w budynku mieszkalno- użytkowym związane jest jedno pomieszczenie o pow. użytkowej 23,75 m2 tj. pomieszczenie po byłym lokalu użytkowym – sklepie spożywczym , usytuowane na pierwszej kondygnacji nadziemnej (parterze) budynku. Pomieszczenie dostępne jest z dwóch stron : bezpośrednio z terenu oraz poprzez korytarz klatki schodowej (prawa strona korytarza). Pomieszczenie wymaga remontu. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 41,29 m2. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowe pomieszczenie posiada dostęp do wszystkich mediów.

Plan miejscowy:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B.1 przyjętym uchwałą Nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 czerwca 2018  r. przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

  • 6.MU tj. o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkalno – usługowej.

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wyrys

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wypis

Mapa ewidencyjna

Zdjęcie