Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym ul. 1 Maja 52

OGŁOSZENIE

o I  ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 ( sześć) położonego w wielolokalowym budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. 1 Maja numer 52 w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 781/22 ( obręb 0001, a.m. 9 ) o pow. 315 m2 ( trzysta piętnaście metrów kwadratowych), który odbędzie się w dniu 07 marca 2024 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1 A.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 781/22 (obręb 0001, a.m. 9 ) o pow. 315 m2   położona w Kowarach przy ul. 1 Maja numer 52, zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalno-użytkowym. Budynek czterokondygnacyjny częściowo podpiwniczony, usytuowany w ciągu zabudowy zwartej ulicy 1-go Maja, jednoklatkowy. Budynek z nowym pokryciem dachowym, docieplony z nową elewacją i po remoncie kapitalnym klatki schodowej. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, sanitarną, elektryczną, gazową. Ogrzewanie lokali indywidualne. Stan budynku dobry.

W budynku znajduje się 6 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe.

Działka, na której posadowiony jest budynek posiada dostęp do pełnego uzbrojenia.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00037582/9.

3.Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 6 ( sześć ) położony jest na IV ( czwartej ) kondygnacji nadziemnej ( poddaszu ) budynku i składa się z pokoju z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni użytkowej 7,80m2 , jednego pomieszczenia mieszkalnego- przynależnego tj. łazienki z wc o pow. 1,10 m2 oraz pomieszczenia przynależnego a to piwnicy o pow. 2,20 m2 . Łączna powierzchnia lokalu wynosi 11,10 m2 . Wysokość pomieszczeń mieszkalnych wynosi 2,00 m.

Lokal doświetlony od strony zachodniej. Wyposażenie : okna drewniane skrzynkowe, na podłodze panele, drzwi wejściowe do mieszkania i łazienki pełne- nowe. W mieszkaniu brak ogrzewania- istnieje możliwość podłączenia pieca. Ciepła woda z bojlera elektrycznego w łazience. Stan lokalu, układ funkcjonalny dość dobry, wyposażenie do uzupełnienia.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 2,60%. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 8,19 m2 .

Dla przedmiotowego lokalu zostało wydane przez Starostę Karkonoskiego Zaświadczenie nr 1654/2023 z dnia 28.11.2023r., stwierdzające, że lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. 1 Maja numer 52 w Kowarach jest lokalem samodzielnym i spełnia warunki określone w ustawie o własności lokali. Lokal mieszkalny posiada świadectwo charakterystyki energetycznej nr SCHE/4295/2249/2023 z dnia 25.12.2023r, sporządzone przez Adrianę Siegieńczuk. Nr wpisu do Rejestru : 4295.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część D, przyjętym uchwałą nr L/279/06 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 26.10.2006r, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 40MNW/U tj. o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna z usługami i uzupełniającym infrastruktura techniczna oraz 5KDM– tereny publiczne wewnętrzne międzyblokowe.

5.Forma sprzedaży:

na własność.

6.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej : 28.200,00 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście złotych 00/100).

( Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ).

7.Wysokość wadium 5.000,00 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych 00/100).

8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 26.01.2024r. do dnia 25.02.2024r., oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

2.Przetarg odbędzie się w dniu 07 marca 2024r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 01 marca 2024 r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności

gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków to powinien posiadać pełnomocnictwo drugiego współmałżonka upoważniające do udziału w przetargu .

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z póżn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Zaświadcza się, że powyższe ogłoszenie było upublicznione na okres 30 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach, opublikowane na stronie internetowej Urzędu – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kowary oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary NR 0050.15.2024

Ogłoszenie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary NR 0050.15.2024

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Zdjęcie 6

Zdjęcie 7

Skip to content