Lokal mieszkalny

OGŁOSZENIE

o I (pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7
( siedem) położonego w wielolokalowym budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej numer
56 w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 315/1 ( obręb
0001, a.m. 8 ) o pow. 266 m2 ( dwieście sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), który
odbędzie się w dniu 06 lipca 2023 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Kowarach przy ul.1 Maja 1 A.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 315/1 (obręb 0001, a.m. 8 ) o pow. 266 m2
położona w Kowarach przy ul. Ogrodowej numer 56, zabudowana wieklolokalowym
budynkiem mieszkalnym.
Działka, na której posadowiony jest budynek posiada dostęp do pełnego uzbrojenia. Budynek
wyposażony jest w instalację wodociągową, sanitarną, elektryczną, ogrzewanie indywidualne,
stan budynku średni.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej
Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00043580/0.

3.Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 7 znajduje się na II ( drugiej ) kondygnacji nadziemnej I piętrze budynku
i składa się z 1 ( jednego ) pokoju, kuchni i wc o łącznej powierzchni użytkowej 20,88m 2 .
Stan techniczny lokalu mierny, lokal wymaga remontu kapitalnego, doposażenia i
modernizacji. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi
5,27%. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 14,01m2 .
Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego zostało wydane przez Starostę Karkonoskiego
Zaświadczenie nr 69/2023 z dnia 14.03.2023r., stwierdzające, że lokal mieszkalny jest
lokalem samodzielnym i spełnia warunki określone w ustawie o własności lokali. Lokal
mieszkalny posiada świadectwo charakterystyki energetycznej nr SCHE/4295/59/2023 z dnia
25.03.2023r, sporządzone przez Certyfikatora/Audytora Energetycznego Adrianę Siegieńczuk.
Nr wpisu do Rejestru : 4295.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla
jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B.1 przyjętą uchwałą nr XLVII/255/18 Rady
Miejskiej w Kowarach w dniu 14.06.2018 r, nieruchomość położona jest w terenie
oznaczonym symbolem 2.MU tj. o przeznaczeniu podstawowym : zabudowa mieszkalno-
usługowa. Faktyczny sposób użytkowania – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zgodna z
zapisem w mpzp.

5.Forma sprzedaży:

na własność.

6.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej :

42.850,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
( Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ).

7.Wysokość wadium:

5.000,00 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych 00/100).

8.Postąpienie:

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.

9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu
notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020
2124 0000 8102 0011 0684.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale
Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

 

Zarzadzenie Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.66.2023

Rzut mieszkania

Fasada

Wnętrze 1

Wnętrze 2

Wnętrze 3

Wnętrze 4

 

 

Skip to content