Lokal użytkowy – 1 Maja 76 Kowary

Wartość nieruchomości: 23 300,00

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kowary, odbędzie się w dniu 15 lipca 2021r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna.

Cena wywoławcza nieruchomości: 23 300,00(słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 10202124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 09 lipca 2021 r. 

Na odwrocie wpłaty należy podać adres nieruchomości

 

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy położony na pierwszej kondygnacji nadziemnej ( parterze ) budynku składający się z 4 pomieszczeń tj. warsztatu, magazynu, pomieszczenia socjalnego i wc o łącznej powierzchni użytkowej 24,11 m2 oraz jednego pomieszczenia przynależnego a to pomieszczenia gospodarczego o pow. 5,32 m2 . Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 29,43 m2 . Lokal od dłuższego czasu nie jest użytkowany , wymaga remontu, stan techniczny lokalu zły. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 9,60 %. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 33,80m2 .

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00042716/6.

Plan miejscowy: 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część D przyjętym uchwałą Nr L/279/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26.10.2006r., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

  • 14 MNW/U tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z usługami

  • 5KDPJ– ulice pieszo- jezdne.

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Zdjęcie  1

Zdjęcie 2

Skip to content