Lokal użytkowy – magazyn – ul. Łomnicka 9,9a Kowary

Lokal użytkowy – magazyn – ul. Łomnicka 9,9a Kowary

Wartość nieruchomości: 66 900,00

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kowary, odbędzie się w dniu 15 lipca 2021r. o godz. 1130 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna.

Cena wywoławcza nieruchomości: 66 900,00(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 10202124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 09 lipca 2021 r. 

Na odwrocie wpłaty należy podać adres nieruchomości

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 96/2 (obręb 0001 a.m. 3 ) o pow.2010 m2   położona w Kowarach przy ul. Łomnickiej 9 i 9a, zabudowana budynkiem mieszkalnym z lokalami użytkowymi w przyziemiu budynku. W budynku znajduje się 6 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytkowe. Działka, na której posadowiony jest budynek posiada dostęp do pełnego uzbrojenia. Stan techniczny budynku średni. Dla przedmiotowego budynku nie zostało dotąd wydane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Lokal użytkowy położony na pierwszej kondygnacji nadziemnej – przyziemiu budynku składający się z 1 ( jednego ) pomieszczenia o powierzchni użytkowej 168,40 m2 . Wysokość pomieszczenia wynosi 6,00 – 8,00 m. Dostęp do lokalu od frontu budynku, od ulicy Łomnickiej. Lokal od dłuższego czasu nie jest użytkowany , wymaga remontu, nie posiada wyposażenia w infrastrukturę, stan techniczny lokalu zły, wymaga remontu. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 19,00 %. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 381,90m2

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00052247/0.

Plan miejscowy: 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B przyjętym uchwałą Nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

  • MW/U15 tj. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług komercyjnych.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Skip to content