Lokal użytkowy – ul. Jeleniogórska 5,7 Kowary

Lokal użytkowy – ul. Jeleniogórska 5,7 Kowary

Wartość nieruchomości: 88 400,00

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kowary, odbędzie się w dniu 15 lipca 2021r. o godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna.

Cena wywoławcza nieruchomości: 88 400,00(słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 10202124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 09 lipca 2021 r. 

Na odwrocie wpłaty należy podać adres nieruchomości

 

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy położony na pierwszej kondygnacji nadziemnej (parterze) budynku, wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy, składający się z 10 pomieszczeń tj. 2 (dwóch) sal, 5 (pięciu) zapleczy, umywalni i 2 (dwóch) wc o łącznej powierzchni użytkowej 98,70 m2 . Lokal od dłuższego czasu nie jest użytkowany , stan techniczny lokalu zły, wymaga kapitalnego remontu. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 27,16 %. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 146,67m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00053655/0.

Plan miejscowy: 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum D przyjętym uchwałą Nr L/279/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26.10.2006rr., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

  • 4MNW/U tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z usługami.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Zdjęcie 1

Zdjęcie 3

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Skip to content