Nieruchomość budowlana ul. Sanatoryjna dz. nr 186/48

OGŁOSZENIE

o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 186/48 (obręb 0001, a.m. 5 ) o pow. 2,7185 ha położonej w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej , który odbędzie się w dniu 04 listopada 2021 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.101.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 24.06.021 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 25.06.2021 r. do 16.07.2021r.

Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.139. 2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 31.08.2021 r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 60 dni począwszy od 01.09.2021r. do 30.10.2021r. opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone dwukrotnie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 186/48 (obręb 0001, a.m. 5) o pow. 2,7185 ha  położona w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej powstała w wyniku podziału działki numer 186/6 o pow. 2.7842 ha – Decyzją nr WRM. 6831.11.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28.04.2021r.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00039142/7.

3.Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona jest między ulicą Sanatoryjną a zbiornikiem wodnym – Zalewem. Kształt działki nieregularny zbliżony do trójkąta. Działka w południowej części z niewielkim spadkiem w kierunku Zalewu, w środkowej części wypłaszczona zaś w części północnej opada w kierunku potoku Kalnica. W części północnej różnica poziomów sięga około 5 m, oprócz tego występują tu dodatkowe nierówności i skarpy o wysokości od 0,0 do 3,0 m. Część wypłaszczona oznaczona symbolem Bz porośnięta jest samosiejkami i znajdują się tutaj pozostałości fundamentów starej zabudowy. Teren wzdłuż ul. Sanatoryjnej oraz w południowej i północnej części działki porośnięty jest nieuporządkowanym starodrzewem oraz samosiejkami. Działka nieogrodzona. Wzdłuż ulicy Sanatoryjnej i dalej przez środek części północnej działki przebiega kolektor deszczowy Ø250 ze studzienkami odprowadzają- cy wody deszczowe do potoku Kalnica. Dojazd do nieruchomości ul. Sanatoryjną od strony ulicy Kamiennogórskiej lub od strony ul. Zamkowej. Działka położona w strefie peryferyjnej miasta w niewielkiej odległości od śródmieścia. W bezpośrednim sąsiedztwie XVI wieczny Pałac Nowy Dwór z założeniem parkowym, tereny osiedla Wojków z zabytkowymi obiektami szpitalnymi , Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska. Działka dobrze nasłoneczniona z widokiem na pasmo Karkonoszy.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B przyjętym Uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r., ze zmianą przyjętą Uchwałą nr LXII/278/13 z dnia 05.12.2013r, nieruchomość leży w terenie w oznaczonym symbolem ZP/U1 tj. o przeznaczeniu podstawowym- tereny zieleni urządzonej i usług komercyjnych, przeznaczeniu uzupełniającym- nieuciążliwe usługi turystyki, nieuciążliwe usługi publiczne, nieuciążliwe usługi handlu i gastronomii, obiekty zamieszkania zbiorowego, terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne, plenerowe obiekty handlowe i gastronomiczne na potrzeby imprez masowych, place zabaw dla dzieci, cieki i zbiorniki wodne, obiekty małej architektury, ogrodzenia, urządzenia towarzyszące : ulice wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, urządzenia infrastruktury technicznej, zabudowa gospodarcza i garażowa, utworzone ścieżki piesze i rowerowe.

5.Forma sprzedaży:

na własność

6.Cena wywoławcza 1.022.000,00 (słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).

(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).

7.Wysokość wadium 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 60 dni począwszy od dnia 01.09.2021r. do dnia 30.10.2021r, oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone dwukrotnie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

2.Przetarg odbędzie się w dniu 04 listopada 2021r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 29 października 2021 r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

8. Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kowarach deklarację z zakresie podatku od nieruchomości.

9.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

10.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

11.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

 

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Zdjęcie 6

Zdjęcie 7

Zdjęcie 8

Skip to content