Nieruchomość gruntowa położona w Kowarach przy ul. Bielarskiej

Nieruchomość gruntowa

położona w Kowarach przy ul. Bielarskiej

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 659/20 powierzchni 0,0763 ha obr. 0001 położona w Kowarach przy ul. Bielarskiej

 

Opis działki:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona na zapleczu ciągu garaży wzdłuż ul. Bielarskiej jako działka środkowa. Działka o kształcie trapezu, płaska , nieogrodzona, porośnięta trawą i samosiejkami. Działka dostępna od strony ulicy Bielarskiej. Przez środek działki równolegle do ul. Bielarskiej przebiega kabel energetyczny NN oraz przy południowej i zachodniej granicy kanał sieci c.o.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00084614/7

Plan miejscowy: 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum C, przyjętym uchwałą nr XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23.10.2007r., nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

1 MN/U o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, uzupełniającym- usługi, infrastruktura techniczna.

Mapa – Bielarska