Nieruchomość gruntowa położona w Kowarach przy ul. Główna

Nieruchomość gruntowa

położona w Kowarach przy ul. Główna

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 48/2 powierzchni 0,0644 ha obr. 0005 położona w Kowarach przy ul. Głównej

Wartość nieruchomości:  27.200,00 zł

Cena wywoławcza nieruchomości: 27.2000,00 do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23% ( ustawa o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm. ).

 

Opis działki:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana dostępna z asfaltowej odnogi ulicy Głównej łączącej ulicę Główną z ulicą Karkonoską. Działka położona wśród zabudowy jednorodzinnej w strefie peryferyjnej Kowar na osiedlu Krzaczyna. Działka płaska narożna o kształcie zbliżonym do trapezu ze ściętym narożem, nieogrodzona, porośnięta trawą. Ulica przebiegająca wzdłuż działki oświetlona. W działce 48/5 przebiegającej wzdłuż ulicy a przewidzianej na poszerzenie pasa drogowego przebiega sieć wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna oraz napowietrzna linia SN. Niewielki wschodni fragment działki znajduje się w strefie ochronnej linii.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00083674/8

Plan miejscowy:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Krzaczyna A, przyjętym uchwałą nr XXXVIII/206/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21.11.2005r., nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

4MN1

o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

o przeznaczeniu uzupełniającym – usługi handlu, gastronomii i turystyki, nieprzekraczające 30% powierzchni użytkowej obiektu funkcji podstawowej, garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami dla samochodów osobowych, obiekty małej architektury , urządzenia towarzyszące służące uzbrojeniu terenu.

Mapa – Główna