Nieruchomość gruntowa położona w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej

Nieruchomość gruntowa

położona w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 326/11 powierzchni 0,2261 ha obr. 0002 położona w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej oraz udział wynoszący 1/17 w niezabudowanej działce gruntu nr 326/1 obr. 0002 o pow. 0,1840 ha

w tym cena działki nr 326/7 wynosi 57.413,00 zł a cena udziału wynoszącego 1/17 w działce 326/1 wynosi 2.587,00zł do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23% (ustawa o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 60.000,00 zł do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23% ( ustawa o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm. ).

 

Opis działki:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 326/11 (obręb 2, a.m. 7) o pow. 0,2261 ha położona w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej zbywana jest wraz z udziałem wynoszącym jedną siedemnastą ( 1/17 ) w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu nr 326/1 ( obręb 2, a.m. 7 ) o pow. 0,1840 ha , położonej w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej, która wykorzystywana będzie jako droga dojazdowa do sąsiadujących działek budowlanych tj. działki gruntu : nr 326/2, nr 326/3, nr 326/4, nr 326/5, nr 326/6, nr 326/7 , nr 326/8, nr 326/9 nr 326/10, nr 326/12, nr 326/13, nr 326/ 14, nr 326/15, nr 326/16, 326/17 i 324/1 (obręb 2 ). Nieruchomość niezabudowana, położona przy ciągu pieszo- jezdnym (aleja kasztanowa) w niewielkiej odległości od małego osiedla mieszkalnego ul. Jagiellońskiej. Działka środkowa z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim, o kształcie nieregularnego pięcioboku, położona poniżej niwelety alei kasztanowej, dostępna z alei kasztanowej i nowoprojektowanego wewnętrznego ciągu pieszo- jezdnego biegnącego między działkami. Wzdłuż południowo- wschodniej granicy i południowo zachodniej przebiega rów melioracyjny. W poprzek działki przebiega linia energetyczna SN ze słupem pojedynczym. Linia ta dzieli działkę na dwie części o zbliżonych powierzchniach po około 1130 m2 . Z uwagi na wielkość

działki umożliwia to jej zabudowę i zagospodarowanie. Działka niezagospodarowana, porośnięta trawą. Działka dobrze nasłoneczniona. Działka nieuzbrojona. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Powierzchnia działki gruntu nr 326/1 (obręb 2) wynikająca z przypadającego udziału ( 1/17 ) w prawie własności wynosi 108,23m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00083675/5.

Plan miejscowy:

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Wojków 1, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/150/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 marca 2012r., w/w nieruchomości leżą w terenie oznaczonym symbolem:
MN.1-7

przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

przeznaczenie równorzędne: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w budynkach mieszczących maksimum 4 lokale mieszkalne