Nieruchomość gruntowa położona w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej w Kowarach

 

Wartość nieruchomości: 31.100,00 zł

do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23% ( ustawa o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2018r.  poz. 2174 ze zm. )

 

Opis nieruchomości :

Działka niezabudowana położona na obrzeżu strefy śródmiejskiej. Od strony wschodniej przylega do projektowanego ciągu pieszo- jezdnego. Działka o kształcie prostokąta ze ściętym narożem. Działka płaska dobrze nasłoneczniona, porośnięta trawą. Działka nieuzbrojona.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez gminną drogę wewnętrzna gruntową oznaczoną numerem 148 oraz gminną drogę gruntową oznaczoną numerem 145/3.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00029417/3.

Plan miejscowy: 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary- Centrum B, przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r. ze zmianami, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem:

  • MM/ZP4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz zieleni urządzonej.

Dla terenu MM/ZP4 dopuszcza się:

  • nieuciążliwe usługi komercyjne i publiczne (wbudowane lub przybudowane) – do 30% powierzchni zabudowy mieszkaniowej,

  • obiekty pensjonatowe,

  • obiekty małej architektury,

  • obiekty sportowe i rekreacyjne,

  • place zabaw dla dzieci,

  • zieleń urządzona,

  • ogrodzenia,

  • urządzenia towarzyszące: ulice wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, urządzenia infrastruktury technicznej, garaże wbudowane lub dobudowane, utwardzone ścieżki piesze i rowerowe.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Mapa ewidencyjna