Nieruchomość gruntowa położona w Kowarach przy ul. Kasztanowej

Nieruchomość gruntowa

położona w Kowarach przy ul. Kasztanowej

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 182/13 powierzchni 0,5461 ha obr. 0003 położona w Kowarach przy ul. Kasztanowej

Opis działki:

Nieruchomość niezabudowana położona wzdłuż ulicy Kasztanowej pomiędzy rowem melioracyjnym a ulicą, w pobliżu drogi wylotowej tzw. obwodnicy Kowar w strefie peryferyjnej miasta. Kształt działki nieregularny. Działka płaska z nierównościami w części wschodniej porośnięta krzewami i samosiejkami. Z uwagi na niedrożność rowu melioracyjnego teren działki częściowo wilgotny ( dotyczy to części wschodniej działki porośniętej samosiejkami ). Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa o średnicy 225.

W sąsiedztwie działki zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, gospodarcza i tereny niezabudowane. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia oraz do drogi publicznej.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00085871/3

Plan miejscowy:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B, przyjętym uchwałą XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r., nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

U14

przeznaczenie podstawowe : tereny usług komercyjnych,

przeznaczenie uzupełniające : nieuciążliwe usługi publiczne, nieuciążliwe funkcje produkcyjne, przemysłowe i składowe, działalność rzemieślnicza lokale mieszkalne dla właścicieli, urządzenia rekreacyjno- sportowe, obiekty małej architektury place zabaw dla dzieci, zieleń urządzona ogrodzenia, urządzenia towarzyszące: ulice wewnętrzne, miejsca parkingowe, urządzenia infrastruktury technicznej, zabudowa gospodarcza i garażowa, utwardzone ścieżki piesze i rowerowe.

Mapa – Kasztanowa

Skip to content