Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym

Wartość nieruchomości: 25 000,00

Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona działką gruntu numer 81/1 ( obręb 0004 ) o pow. 494 m2 położona w Kowarach przy ul. Wiejskiej. Teren działki płaski położony nad brzegiem rzeki Jedlicy. Dostęp do działki z ul. Wiejskiej poprzez mostek na rzece i asfaltowy sięgacz. Działka zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym ( po byłej fabryce filców ). Budynek nie jest podpiwniczony. Budynek w złym stanie technicznym. Powierzchnia użytkowa budynku netto wynosi 316 m2. Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu, gazu i kanalizacji.

 Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Podgórze przyjętym uchwałą Nr XXXIII/162/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem M,U,DG.1 tj. przeznaczenie podstawowe:

  • teren zabudowy mieszkaniowej jedno- lub wielorodzinnej,

  • teren zabudowy usługowej, mieszczące usługi, o których mowa w par. 2 pkt 6 niniejszej uchwały, (t.j. z zakresu: działalności biurowej, administracji i zarządzania; ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowiskowego i odnowy biologicznej; turystyki i hotelarstwa; gastronomii; rekreacji i wypoczynku; sportu; oświaty i nauki; opieki społecznej; ubezpieczeń i finansów; kultury, kultu religijnego, sztuki i rozrywki; projektowania i pracy twórczej; poczty i telekomunikacji; handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej wartości określonej w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; drobnych usług rzemieślniczych takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku z wyłączeniem napraw samochodów i motocykli.).

  • teren działalności gospodarczej, o której mowa a par. 2 pkt 7 niniejszej uchwały, (t.j. z zakresu: produkcji; magazynowania i składowania towarów; handlu hurtowego; rzemiosła i drobnej wytwórczości).

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary archiwum

Mapa ewidencyjna

Wypis z mpzp

Wyrys z mpzp

Zdjęcie

 

 

Skip to content