Nieruchomość niezabudowana (działka budowlana)

OGŁOSZENIE

o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości
niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu nr
478 (obręb 0002, a.m. 4) o pow. 0,1370 ha położonej w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej,
który odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:


Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 478 (obręb 0002, a.m. 4) o pow.
0,1370 ha położona w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej.


2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej
Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00083675/5.


3.Opis nieruchomości:


Działka gruntu niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do wydłużonego
trójkąta, położona w południowej części osiedla Wojków wzdłuż ul. Jagiellońskiej między
potokiem Kalnica a ulicą. Działka z niewielkim spadkiem w kierunku południowym.
Południowa część działki położona przy rozwidleniu ulic Jagiellońskiej i Wojska Polskiego
porośnięta trawą i samosiejkami. Na szerszej części działki , która wcześniej użytkowana była
jako ogródek działkowy znajdują się pozostałości ogrodzenia i ruiny drewnianej altanki.
Przez teren działki równolegle do potoku Kalnica przebiega kolektor sanitarny ø200. Pełne
uzbrojenie nieruchomości znajduje się w ulicy Wojska Polskiego. Działka posiada dostęp do
drogi publicznej. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej
wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W
przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z
realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym
kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie
zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby
okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie
geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.


4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla
jednostki urbanistycznej Kowary Wojków 1 przyjętym uchwałą nr XXIV/150/12 Rady
Miejskiej w Kowarach w dniu 5 marca 2012r., r., nieruchomość położona jest w terenie
oznaczonym symbolem MN 1-6 tj. o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz przeznaczeniu równorzędnym : tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej w budynkach mieszczących maksimum 4 lokale mieszkalne.
Dla terenu MN 1-6 dopuszcza się zagospodarowanie uzupełniające : istniejące budynki
wielorodzinne, usługi z zakresu bazy noclegowej dla turystów zajmujące do 50% powierzchni
użytkowej budynku, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne, zieleń, wody
powierzchniowe, śródlądowe, obiekty małej architektury, ZP, WS. 1-4 – przeznaczenie
podstawowe: tereny zieleni urządzonej, wody powierzchniowe, śródlądowe- cieki i zbiorniki
wodne z naturalna obudowa biologiczną.


5.Forma sprzedaży:

na własność.

 

6.Cena wywoławcza :
87.800,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych00/100).
(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).


7.Wysokość wadium:

10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ).


8.Postąpienie:

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.


9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:


Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu
notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020
2124 0000 8102 0011 0684.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale
Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.63.2023

Wyciąg z MPZP

Wyrys z MPZP

Mapa ewidencyjna

Mapa 1

Mapa 2

Zdjecie 1

Zdjecie 2

Skip to content