Nieruchomość niezabudowana działka gruntu numer 432/4 obr. 0003

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 432/4 (obręb 3, a.m. 7) o pow. 0,0881 ha oraz udział wynoszący 1/2 (jedną drugą) w niezabudowanej działce gruntu nr 432/6 (obręb 0003 , a.m. 7) o pow. 0,0208 ha  położone w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

 

Wartość nieruchomości: 35.000,00 zł

do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23% ( ustawa o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2018r.  poz. 2174 ze zm. )

 

Opis nieruchomości:

Działka zbywana z udziałem wynoszącym jedną drugą w niezabudowanej działce gruntu nr 432/6 o pow. 0,0208 ha.

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 432/4 (obręb 3, a.m. 7) o pow. 0,0881 ha położona w Kowarach przy ul. Wiejskiej oraz udział wynoszący jedną drugą w niezabudowanej działce gruntu nr 432/6 (obręb 0003, a. m. 7) o pow. 0,0208 ha, położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej, która wykorzystywana będzie jako droga dojazdowa do sąsiadujących działek budowlanych, tj. działki 432/5 i 432/4 (obręb 0003 a. m. 7). Działka gruntu położona jest w drugiej linii zabudowy ul. Wiejskiej, na zapleczu budynku nr 8. Działka nieogrodzona, porośnięta trawą, krzewami i nielicznymi drzewami. Działka płaska o kształcie trapezu, dostępna z istniejącego i projektowanego wewnętrznego ciągu łączącego ulicę Wiejską z budynkiem numer 8 i wydzielonymi działkami. Przedłużenie istniejącego ciągu zlokalizowane jest na nowo wydzielonej działce numer 432/6 o pow. 0,0208 ha. W chwili obecnej brak jest nawierzchni na projektowanym ciągu wzdłuż działki numer 432/4 oraz wzdłuż budynku numer 8. Przy granicy działki 432/6 zlokalizowana jest studzienka kanalizacyjna. Pozostałe uzbrojenie znajduje się w okolicy budynku nr 8 i 7. Działka graniczy z niezabudowaną działką numer 432/5 i 431 oraz działką 432/2 zabudowaną budynkiem nr 8 oraz zabudowaniami gospodarczymi. W sąsiedztwie działki tereny rolne, tereny zielone – las oraz zabudowa jedno i wielorodzinna. W niewielkiej odległości usługi podstawowe oraz nieczynna linia kolejowa. Działka dobrze nasłoneczniona. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostka urbanistyczna Kowary Centrum C przyjętym Uchwałą NR XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 23.10.2007r., opublikowaną w DZ .U. Województwa Dolnośląskiego nr 6, z dnia 11.01 2008r., poz. 73 ze zmianą przyjętą Uchwałą NR XVI/279/13 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 05.12.2013r., opublikowaną w DZ.U. Województwa Dolnośląskiego poz 6591 z dnia 24.12.2013 r., nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem

  • 20 MNW – zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna.

 

Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Skip to content