Nieruchomość niezabudowana działka gruntu numer 520/7 o pow. 0,0306 ha obr. 0003

I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 520/7 (obręb 1, a.m. 4 ) o pow. 0,0306 ha położonej w Kowarach , który odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej ( II piętro , pok. nr 23 ) Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 26 lipca 2019 r.

Wartość nieruchomości: 13.100,00 zł

(do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm. )

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona wzdłuż drogi asfaltowej łączącej osiedle wielorodzinne Wichrowa Równia z obwodnicą Kowar.

Działka środkowa o kształcie wydłużonego prostokąta, krótkim bokiem przylegająca do pasa drogowego, drugim krótszym bokiem przylega do projektowanego ciągu wewnętrznego, zaś dłuższymi bokami do niezabudowanych działek 520/6 i 520/8.

Działka nieogrodzona, płaska, porośnięta trawą.

W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się osiedle wielorodzinne z pełną infrastrukturą techniczną i społeczną oraz tereny rolne. W niewielkiej odległości potok Bystra i obwodnica Kowar.

Dojazd do działki od strony śródmieścia Kowar ulicami Klonową i Lipową oraz od strony obwodnicy.

Działka dobrze nasłoneczniona z widokiem na pasmo Karkonoszy i tereny Rudawskiego Parku Krajoznawczego. Lokalizacja bardzo korzystna dla funkcji mieszkaniowej.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary – jednostka urbanistyczna – Kowary Centrum B przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXXIII/163/08 z 12 listopada 2008 r. kompleks działek położony jest na terenie o

przeznaczeniu podstawowym:

MN3

  • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej

przeznaczeniu uzupełniającym:

  • obiekty małej architektury

  • obiekty sportowe i rekreacyjne

  • place zabaw dla dzieci

  • zieleń urządzona

  • ogrodzenia

  • urządzenia towarzyszące: ulice wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, urządzenia infrastruktury technicznej, garaże wbudowane lub dobudowane, utwardzone ścieżki piesze i rowerowe.

mapa ewidencyjna

mapa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyrys

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tekst

Zarządzenie nr 97