Nieruchomość niezabudowana działka gruntu numer 627/3 o pow. 2,0061 ha obr. 0001

I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Kowary, oznaczonej działką gruntu numer 627/3 (obręb 1 a.m. 12) o pow. 2,0061 ha, zlokalizowanej w Kowarach przy ul. Bielarskiej, objętej Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. który odbędzie się w dniu

23 sierpnia 2019r. o godz. 1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2019 r.

Wartość nieruchomości 457.400,00 zł

(do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.)

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 2,0061 ha przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary jest pod przemysł, bazy, składy i usługi.

Miasto posiada pełne pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego co upraszcza realizację procesu inwestycyjno-budowlanego.

Teren ma zagwarantowany dostęp do mediów: gaz, energia elektryczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna, woda.

W północno-wschodnim narożu działki przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia, prowadząca do stacji transformatorowej. Takie powiązanie sieciowe ze stacją transformatorowa daje większe możliwości zabezpieczenia energii elektrycznej i zapewnienie mocy według wymagań przyszłego inwestora.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków może zostać zrealizowane poprzez istniejący wodociąg i oczyszczalnię ścieków.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00074797/0.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary – jednostka urbanistyczna – Kowary Centrum C przyjęty Uchwałą NR XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 23.10.2007r., opublikowaną w DZ .U. Województwa Dolnośląskiego nr 6, z dnia 11.01 2008r., poz. 73 ze zmianą przyjętą Uchwałą NR LXII/279/13 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 05.12.2013r., opublikowaną w DZ.U. Województwa Dolnośląskiego poz 6591 z dnia 24.12.2013 r. działka położona jest na terenie o

przeznaczeniu podstawowym:

2P/U

  • przemysł, bazy, składy

przeznaczeniu uzupełniającym:

  • usługi

  • infrastruktura techniczna

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  wypis

mapa ewidencyjna

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  wyrys

Zarządzenie w formacie pdf

Zarządzenie zmieniające