NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA KOWARY – WOJKÓW

Nieruchomość niezabudowana

działka gruntu numer 101/17 obr. 0002

Wartość nieruchomości: 21 180,00,00

(do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm. )

W dniu 16 września 2020r. o godz. 10.30 odbędzie się I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu numer 101/17  obr. 0002 położonej w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej – Wojska Polskiego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 10 września 2020r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu numer 101/17 ( obręb 0002 ) o pow. 0,0877 ha. Cały teren ( pole inwestycyjne ) , z którego została wydzielona działka 101/17 położony jest między zabudowana ulica Sanatoryjną i ul. Wojska Polskiego. Jest on nachylony w kierunku południowo – zachodnim, dobrze nasłoneczniony z widokiem na pasmo Karkonoszy, poprzecinany liniami SN. Na działkach wysoki poziom wód gruntowych z rozlewiskami. Ciągi rowów drenarskich odprowadzających wody do potoku Kalnica nie były udrażniane od wielu lat. Działka 101/17 położona jest w części zachodniej pola inwestycyjnego. Działka nieuzbrojona. Dojazd do działki będzie możliwy po wykonaniu drogi KD/D.1.1 łączącej ul. Sanatoryjną z ul. Wojska Polskiego, ciągu pieszo- jezdnego wewnętrznego KDW/P 1-4 oraz dojazdu wewnętrznego na działce 101/20, który zbywany będzie w udziale wynoszącym 1/7. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu, porośnięta trawą, w części wschodniej mocno nawodniona. Działka nieuzbrojona.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Wojków 1 przyjętym uchwałą Nr XXIV/150/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 05 marca 2012r. przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem MN 1-4:

 1. przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 2. przeznaczenie równorzędne – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w budynkach mieszczących maksimum 4 lokale mieszkalne,
 3. przeznaczenia uzupełniające:
  1. istniejące budynki wielorodzinne,
  2. usługi z zakresu bazy noclegowej dla turystów – zajmujące do 50% powierzchni użytkowej budynków,
  3. usługi pozostałe w wielkości dopuszczonej w budynkach jednorodzinnych zgodnie z przepisami szczególnymi,
  4. infrastruktura techniczna,
  5. drogi wewnętrzne,
  6. zieleń,
  7. wody powierzchniowe, śródlądowe – oczka wodne o powierzchni lustra wody do 500m2,
  8. obiekty małej architektury.
 
Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary
Mapa ewidencyjna
Mapa
Wypis z mpzp
Wyrys z mpzp
Zdjęcie