Nieruchomość niezabudowana o pow. ok 0,2900 ha położona w Kowarach przy ul. Polnej przygotowywana do zbycia

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona. Położona wśród zabudowy wielorodzinnej w rejonie ulicy Polnej.

Nieruchomość powstanie po podziale i scaleniu działek o numerach 514 i 394 obr. 0001 Kowary o powierzchni ok 0,2900 ha.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary – jednostka urbanistyczna – Kowary Centrum C przyjętym Uchwałą NR XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 23.10.2007r., opublikowaną w DZ .U. Województwa Dolnośląskiego nr 6, z dnia 11.01 2008r., poz. 73 ze zmianą przyjętą Uchwałą NR LXII/279/13 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 05.12.2013r., opublikowaną w DZ.U. Województwa Dolnośląskiego poz 6591 z dnia 24.12.2013 r.

przeznaczeniu podstawowym:

18 MNW

  • tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej

przeznaczeniu uzupełniającym:

  • usługi nieuciążliwe

  • infrastruktura techniczna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyrys

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wypis

Mapa ewidencyjna