Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 324/1 obręb 0002 o pow. 0,0909 ha oraz udział wynoszący 1/17 w niezabudowanej działce gruntu nr 326/1 obręb 0002 o pow. 0,1840 ha położone w Kowarach WOJKÓW

Nieruchomości niezabudowana będąca własnością Gminy Kowary, oznaczona działką gruntu nr 324/1 (obręb 0002, a.m. 7) o pow. 0,0909 ha oraz udziału wynoszącego 1/17 ( jedną siedemnastą ) w niezabudowanej działce gruntu nr 326/1 (obręb 0002, a.m. 7) o pow. 0,1840 ha będącej współwłasnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej.

Wartość nieruchomości: 25.150,00 zł

(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23% ustawa o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2018r.  poz. 2174 ze zm. )

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 324/1 (obręb 0002, a.m. 7) o pow. 0,0909 ha położona przy ul. Jagiellońskiej. Działka płaska o kształcie nieregularnego wieloboku, dostępna z wewnętrznego ciągu pieszo- jezdnego. Działka nieogrodzona, porośnięta trawą. Teren działki podmokły. Na działce znajduje się rów melioracji szczegółowej. Działka zbywana jest z udziałem wynoszącym 1/17 w niezabudowanej działce gruntu nr 321/6 (obręb 0002, a.m. 7) o pow. 1840 m2, która stanowi ciąg pieszo- jezdny do działek sąsiednich.  W działce nr 326/1 wykonana jest sieć kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa. Na działce tej została ustalona bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości poprzez istnienie na jej terenie urządzeń oraz prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów oraz usuwania awarii na rzecz Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Wojków 1, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/150/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 marca 2012r., w/w nieruchomości leżą w terenie oznaczonym symbolem:

MN.1-7

przeznaczenie podstawowe:

  • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

przeznaczenie równorzędne:

  • tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w budynkach mieszczących maksimum 4 lokale mieszkalne

Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zagospodarowanie terenu

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego