Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 657/3 (obręb 0001, a.m. 12) o pow. 0,5989 ha położona w Kowarach przy ul. Rzemieślniczej.

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 657/3 (obręb 0001, a.m. 12) o pow. 0,5989 ha położona w Kowarach przy ul. Rzemieślniczej.

Wartość nieruchomości: 630.300,00

(do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm. )

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00084614/7.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona. Położona wśród zabudowy wielorodzinnej w rejonie ulic Rzemieślniczej i Tkaczy. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu, z niewielkim spadkiem. Od strony północno – zachodniej przylega do działki nr 656 zabudowanej budynkami wielorodzinnymi przy ul. Rzemieślniczej, od strony południowo – wschodniej do działki nr 660/1 zabudowanej budynkami wielorodzinnymi przy ul. Tkaczy, od strony południowo – zachodniej do działki 657/2 przewidzianej pod ulicę pieszo – jezdną 2KDPJ a od północnego – wschodu do niezabudowanej działki nr 19/11 oznaczonej symbolem Tk.

Od strony zabudowy w rejonie ulicy Rzemieślniczej skarpa w wysokości do 2,20 m w zakolu, w którym mieści się obecnie plac gospodarczy z pojemnikami na śmieci. Od strony nieczynnej linii kolejowej zadrzewiona skarpa o wysokości około 1,30 m. W południowo – wschodniej części pozostałego terenu występują niewielkie nierówności w granicach około 0,60 m. Działka porośnięta trawą i pojedynczymi samosiejkami, poprzecinana nieutwardzonymi ciągami pieszymi łączącymi ul. Bielarską, garaże, zabudowę przy ul. Rzemieślniczej i Tkaczy. Pełne uzbrojenie na obrzeżu działki w ul. Rzemieślniczej i na obszarze sąsiedniej zabudowy wielorodzinnej.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary – jednostka urbanistyczna – Kowary Centrum C przyjętym Uchwałą NR XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 23.10.2007r., opublikowaną w DZ .U. Województwa Dolnośląskiego nr 6, z dnia 11.01 2008r., poz. 73 ze zmianą przyjętą Uchwałą NR LXII/279/13 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 05.12.2013r., opublikowaną w DZ.U. Województwa Dolnośląskiego poz 6591 z dnia 24.12.2013 r.

kompleks działek położony jest na terenie o

przeznaczeniu podstawowym:

1 MW

  • tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

przeznaczeniu uzupełniającym:

  • usługi nieuciążliwe

  • infrastruktura techniczna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyrys

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wypis

mapa