Nieruchomość niezabudowana położona w Kowarach przy ul. Źródlanej

Nieruchomość niezabudowana położona w Kowarach przy ul. Źródlanej

nieruchomość przeznaczona pod usługi komercyjne

 

Wartość nieruchomości: 83.200,00

(Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%).

W dniu 15 września 2020r. o godz. 13.30 odbędzie się IV (czwarty) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu numer 795/2 obr. 0001 położonej w Kowarach przy ul. Źródlanej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 10 września 2020r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w strefie pośredniej miasta. Działka o kształcie nieregularnym, położona na terenie płaskim, częściowo utwardzonym, działka ogrodzona. Działka posiada dostęp do uzbrojenia i bezpośrednio do drogi publicznej.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00085568/6.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B przyjętej uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r., ze zm., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem U/MM5 tj. tereny usług komercyjnych z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.

Zarądzenie Burmistrza Miasta Kowary

Wypis z mpzp

Wyrys z mpzp