Nieruchomość niezabudowana położona w Kowarach przy ul. Źródlanej

Nieruchomość niezabudowana położona w Kowarach przy ul. Źródlanej

nieruchomość przeznaczona pod usługi komercyjne

 

Wartość nieruchomości: 166.400,00

(Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%).

W dniu 30 stycznia 2020r. o godz. 1100 zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowary Nr 187/2019 z dnia 3.12.2019r. odbędzie się I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu numer 795/2 (obr. 0001, a.m.4) o pow. 0,1595 ha.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 27 stycznia 2020r.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w strefie pośredniej miasta. Działka o kształcie nieregularnym, położona na terenie płaskim, częściowo utwardzonym, działka ogrodzona. Działka posiada dostęp do uzbrojenia i bezpośrednio do drogi publicznej.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00085568/6.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B przyjętej uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r., ze zm., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem U/MM5 tj. tereny usług komercyjnych z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.

Wypis z mpzp

Wyrys z mpzp

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary