Nieruchomość niezabudowana ul. Kamiennogórska dz. nr 450 i 451/3

OGŁOSZENIE

o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, składającej się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 (obręb 0003, a.m. 8 ) o łącznej pow. 0,5877 ha położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej , który odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.101.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 24.06.2021 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 25.06.2021 r. do 16.07.2021r.
Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.155. 2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 12.10.2021 r.), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 13.10.2021r. do 12.11.2021r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 ( obręb 0003 ) o łącznej powierzchni 0,5877 ha położona w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej.
2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą : dla działki numer 450 – KW numer JG1J/00094278/2, dla działki numer 451/3 – KW numer JG1J/00085871/3.
Gmina Miejska Kowary wniesie do Sądu Rejonowego VI Wydziału Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze o odłączenie z księgi wieczystej numer JG1J/00085871/3 działki numer 451/3 i dołączenie tej działki do księgi wieczystej numer JG1J/00094278/2 prowadzonej dla działki numer 450.
3.Opis nieruchomości:
Działki gruntowe o łącznej pow. 0,5877ha położone są u zbiegu ulic Kamiennogórskiej i Bukowej w strefie peryferyjnej Kowar. Działka numer 450 o pow. 0,5503 ha o kształcie prostokąta, zaś działka przyległa numer 451/3 o pow. 0,0374 ha o kształcie trójkąta. Działki płaskie, porośnięte trawą, położone na zapleczu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Tadeusza Rejtana. Dostęp do działek od strony ulicy Bukowej i Kamiennogórskiej. Na działkach wzdłuż ulicy Bukowej przebiega kanalizacja sanitarna Ø200, zaś przez działkę 448 w odległości około 50 m od granic działki 450 sieć wodociągowa Ø 225. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B przyjętym Uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r, ze zmianą przyjętą Uchwałą nr LXII/278/13 z dnia 05.12.2013r, nieruchomość położona jest w terenie oznaczony symbolem UT/ZPT1 tj. o przeznaczeniu podstawowym tereny usług turystyki z zielenią urządzoną , przeznaczeniu uzupełniającym- nieuciążliwe usługi publiczne, nieuciążliwe usługi handlu i gastronomii, terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne, lokale mieszkalne dla właścicieli, tymczasowe obiekty kubaturowe o charakterze ekspozycyjnym o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu, cieki i zbiorniki wodne, obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, ogrodzenia, urządzenia towarzyszące: ulice, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna ; Obsługa komunikacyjna – z terenów ulic publicznych, dla nowych obiektów lokalizowanych przy ulicach głównych ( KDG ) wjazd na ulice niższych klas, miejsca parkingowe w granicach nieruchomości.
5.Forma sprzedaży:
na własność
6.Cena wywoławcza 360.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).
7.Wysokość wadium 50.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ).
8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:
Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

Uwagi:
Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.
1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 13.10.2021 r. do dnia 12.11.2021r, oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym
( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.
2.Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2021r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna
3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 15 listopada 2021 r.
Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.
4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu PLN a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.
10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

 

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3
Skip to content