Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym – ul. 1 Maja

Wartość nieruchomości: 70.000,00

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność Gminy Kowary, odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, budynek B

Cena wywoławcza nieruchomości: 70.000,00(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 10202124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 26 listopada 2020 r. 

Na odwrocie wpłaty należy podać adres nieruchomości

Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona działką gruntu numer 781/38 (obręb 0001) o pow. 94 m2 położona w Kowarach przy ul. 1 Maja, zabudowana wolnostojącym trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, (parter i I piętro to funkcja mieszkalna, poddasze to strych). Budynek nie jest podpiwniczony. Budynek wyłączony jest z eksploatacji. Wymaga remontu kapitalnego. W chwili obecnej budynek pozbawiony jest części urządzeń i instalacji, natomiast posiada dostęp do energii elektrycznej, wody, kanalizacji , gazu. Budynek posiada dostęp do drogi publicznej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 114,64 m2 , powierzchnia budynku ogółem wynosi 206,32 m2 .

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00038744/0.

Plan miejscowy: 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum D przyjętym uchwałą Nr L279/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26.10.2006r., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

  • 14U/MNW tj. teren usług z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary

Mapa ewidencyjna

Wyrys z mpzp

Wypis z mpzp

Zdjęcie