Nieruchomość zabudowana (sala gimnastyczna)

OGŁOSZENIE

o III ( trzecim ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 527/2 (obręb 0004, a.m. 2) o pow. 0,1866 ha zabudowanej budynkiem użytkowym ( po byłej sali gimnastycznej ) położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej, który odbędzie się w dniu 13 lipca 2023 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.190.2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01.12.2022 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 02.12.2022 r. do 23.12.2022r.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 527/2 (obręb 0004, a.m. 2) o pow. 0,1866 ha , zabudowana budynkiem użytkowym położona w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00028795/9.

3.Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona działką gruntu numer 527/2 ( obręb 0004 ) o pow. 0,1866 ha położona w Kowarach przy ul. Wiejskiej zabudowana budynkiem użytkowym ( po byłej sali gimnastycznej ). Teren działki nachylony w kierunku południowo- wschodnim.

Na dolnym wypłaszczonym poziomie zlokalizowana jest była sala gimnastyczna dobudowana do budynku mieszkalnego numer 69 oraz dojście do budynku i niewielki teren zielony. Górna część działki ze spadkiem o różnicy poziomów wynoszącym około 8,0 m porośnięta jest trawą i samosiejkami. Kształt działki zwarty – nieregularny, teren nieogrodzony. Dojazd dobry, asfaltowymi ulicami wyremontowanymi po ułożeniu kolektora sanitarnego. Uzbrojenie pełne. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym jednokondygnacyjnym po byłej sali gimnastycznej, dwukondygnacyjną przybudówką z zapleczem ( dawniej sportowym ) na parterze i pomieszczeniami – wcześniej mieszkalnymi na pierwszym piętrze oraz parterowym łącznikiem między budynkiem ul. Wiejska 69 a byłą salą gimnastyczną. Nad byłą salą gimnastyczną znajduje się nieużytkowe poddasze dostępne z dachu przybudówki. Łącznik oraz sala gimnastyczna częściowo podpiwniczone. Pomieszczenia te były poprzednio dostępne jedynie z budynku mieszkalnego. W ciągu ostatnich lat nieużytkowania obiektu nastąpiła znaczna jego degradacja i dewastacja. Dotyczy to szczególnie wykończenia i instalacji budynku. Stan ich określa się jako zły, standard pomieszczeń – bardzo zły. W związku z tym ogólny stan budynku określa się jako zły. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 351,36 m2 ,, powierzchnia ogólna budynku wynosi 365,89 m2.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary stacja narciarska Podgórze , przyjętym Uchwałą nr IX/39/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09.05.2007r., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MN,MW,U.1 tj. o funkcji podstawowej : – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.

5.Forma sprzedaży:

na własność

6.Cena wywoławcza : 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

(zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ).

7.Wysokość wadium 15.000,00( słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 ).

8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 24.05.2023r. do dnia 23.06.2023r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

2.Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2023r. o godz. 10 30 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 07 lipca 2023 r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Po nabyciu nieruchomości w terminie 14 dni nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kowarach deklarację z zakresie podatku od nieruchomości.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

8.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r, poz. 2278 ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

9.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

10.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

11.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.78.2023

Mapa ewidencyjna

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Wyciąg z MPZP

Wyrys z MPZP 1

Skip to content