Nieruchomość zabudowana (sala gimnastyczna)

OGŁOSZENIE

Gmina Miejska Kowary posiada do sprzedaży nieruchomość zabudowaną.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 527/2 (obręb 0004, a.m. 2) o pow. 0,1866 ha , zabudowana budynkiem użytkowym położona w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00028795/9.

3.Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona działką gruntu numer 527/2 ( obręb 0004 ) o pow. 0,1866 ha położona w Kowarach przy ul. Wiejskiej zabudowana budynkiem użytkowym ( po byłej sali gimnastycznej ). Teren działki nachylony w kierunku południowo- wschodnim. Na dolnym wypłaszczonym poziomie zlokalizowana jest była sala gimnastyczna dobudowana do budynku mieszkalnego numer 69 oraz dojście do budynku i niewielki teren zielony. Górna część działki ze spadkiem o różnicy poziomów wynoszącym około 8,0 porośnięta jest trawą i samosiejkami. Kształt działki zwarty – nieregularny, teren nieogrodzony.

Dojazd dobry, asfaltowymi ulicami wyremontowanymi po ułożeniu kolektora sanitarnego. Uzbrojenie pełne. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości.

W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym jednokondygnacyjnym po byłej sali gimnastycznej, dwukondygnacyjną przybudówką z zapleczem ( dawniej sportowym ) na parterze i pomieszczeniami – wcześniej mieszkalnymi na pierwszym piętrze oraz parterowym łącznikiem między budynkiem ul. Wiejska 69 a byłą salą gimnastyczną. Nad byłą salą gimnastyczną znajduje się nieużytkowe poddasze dostępne z dachu przybudówki. Łącznik oraz sala gimnastyczna częściowo podpiwniczone. Pomieszczenia te były poprzednio dostępne jedynie z budynku mieszkalnego. W ciągu ostatnich lat nieużytkowania obiektu nastąpiła znaczna jego degradacja i dewastacja. Dotyczy to szczególnie wykończenia i instalacji budynku. Stan ich określa się jako zły, standard pomieszczeń – bardzo zły. W związku z tym ogólny stan budynku określa się jako zły. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 351,36 m2 , powierzchnia ogólna budynku wynosi 365,89 m2.
W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary stacja narciarska Podgórze , przyjętym Uchwałą nr IX/39/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09.05.2007r. ze zm., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MN,MW,U.1 tj. o funkcji podstawowej : – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.

5.Forma sprzedaży:

na własność

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Ogłoszenie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.52.2024 – dokument archiwalny

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.52.2024 – dokument archiwalny

Mapa ewidencyjna

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Wyciąg z MPZP

Wyrys z MPZP 1

Skip to content