OGŁOSZENIE o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu nr 49/8 (obręb 0002, a.m. 3) o pow. 0,4311 ha

OGŁOSZENIE

o II ( drugim ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 49/8 (obręb 0002, a.m. 3) o pow. 0,4311 ha położonej w Kowarach przy
ul. Sanatoryjnej, który odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.83.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01.06.2021 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 02.06.2021 r. do 23.06.2021r.

Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.116. 2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 19.07.2021r.), zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 21.07.2021r. do 20.08.2021r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

Ogłoszenie o II ( drugim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.144. 2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 03.09.2021r.), zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 06.09.2021r. do 06.10.2021r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 49/8 (obręb 0002, a.m. 3) o pow. 0,4311 ha położona w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00077595/5.

3.Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu numer 49/8 ( obręb 0002) o pow. 0,4311 ha położona jest między ulicą Sanatoryjną a potokiem Kalnica. Kształt działki zbliżony do trapezu. Działka ze spadkiem w kierunku południowym, różnica poziomów między ul. Sanatoryjną a potokiem wynosi 7 m. Największy spadek terenu występuje w części północnej działki. Działka nieogrodzona, porośnięta trawą i samosiejkami. W północnej części działki znajdują się fragmenty fundamentów starej zabudowy oraz stare przyłącza do nieistniejącego budynku. Przez działkę przebiega rurociąg WD50. Południowa część działki wypłaszczona porośnięta trawą. Przy południowej granicy przebiega rów melioracyjny. Działka położona w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu Wojków w pobliżu zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy oraz obiektów szpitalnych. Działka dostępna z ulicy Sanatoryjnej wyposażonej w pełne uzbrojenie. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary- Wojków – edycja 2020r., przyjętym Uchwałą nr XXXV/225/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 lutego 2021r.,nieruchomość leży w terenie w oznaczonym symbolem 3.MU o funkcji podstawowej tereny zabudowy mieszkalno- usługowej.

5.Forma sprzedaży:

na własność

6.Cena wywoławcza : 249.000,00 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).

(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).

7.Wysokość wadium 30.000,00 ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 ).

8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 06.09.2021 r. do dnia 06.10.2021 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

2.Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2021r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 22 października 2021 r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kowarach deklarację z zakresie podatku od nieruchomości.

8.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

9.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

10.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

11.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Link do zdjęć ul. Sanatoryjna dz. nr 49/8

Skip to content