Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Wiejskiej na działce gruntu nr 81/3 obręb 0004

OGŁOSZENIE
o I  (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego, oznaczonego działką numer 81/3 ( obręb 0004, a.m. 4 ) o pow. 0,0271 ha położonego przy ul. Wiejskiej w Kowarach, który odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy
ul.1 Maja 1A.

Właścicielem nieruchomości gruntowej oznaczonej działką numer 81/3( obręb 0004 ) o pow. 0,0271ha jest Skarb Państwa- Starosta Karkonoski, zgodnie z Umową Przeniesienia Praw Repertorium A numer 2062/2009 z dnia 23.04.2009r.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.147.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 15.09.2021 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 16.09.2021 r. do dnia 07.10.2021 r.
Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.168.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 03.11.2021r.), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 04.11.2021 r. do 04.12.2021 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kowary oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.
1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:
Nieruchomość niezabudowana oznaczona działka gruntu numer nr 81/3 ( obręb 0004, a.m. 4 ) o pow.0,0271 ha położona w Kowarach przy ul. Wiejskiej.
2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00072076/6.
3.Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona działką gruntu numer 81/3 ( obręb 0004 ) o pow. 0,0271ha położona w Kowarach przy ul. Wiejskiej. Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta przy ul. Wiejskiej w drugiej linii zabudowy. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren działki pokryty gruzem po wyburzonym budynku, porośnięty trawą i samosiejkami. Przy obrzeżach działki przebiegają nitka wodociągowa Ø 50, w sąsiedztwie kolektory i studzienki kanalizacyjne. Teren nieogrodzony. Dojazd do działki asfaltowa ulicą Wiejską poprzez mostek na rzece i asfaltowy sięgacz. Pełne uzbrojenie działki znajduję się w ulicy Wiejskiej. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Podgórze przyjętym uchwałą nr XXXIII/162/08 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 12.11.2008r., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem M,U,DG.1 tj. o przeznaczeniu podstawowym- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, mieszczącej usługi, o których mowa w par. 2 pkt 6 uchwały tj. działalności biurowej, administracji i zarządzania, ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowiskowego im ochrony biologicznej, turystyki i hotelarstwa gastronomii, rekreacji i wypoczynku, sportu, oświaty i nauki, opieki społecznej, ubezpieczenia i finansów, kultury, kultu religijnego, sztuki i rozrywki, projektowania i pracy twórczej, poczt i telekomunikacji, handlu detalicznego i powierzchni sprzedażowej, drobnych usług rzemieślniczych oraz teren działalności gospodarczej, o którym mowa w par. 2 pkt 7 uchwały tj. – produkcji, magazynowania i składowania towarów, handlu hurtowego, rzemiosła i drobnej wytwórczości ; przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona i ochronna, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, ogólnodostępne parkingi.
5.Forma sprzedaży:
Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.
6.Cena wywoławcza : 9.300,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100).
( Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%.
7.Wysokość wadium 1.000,00 zł ( słownie : jeden tysiąc złotych 00/100).
8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:
Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

Uwagi:
Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.
1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 04.11.2021r. do dnia 04.12.2021r., oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz zamieszczone w prasie oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.
2.Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A .
3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 07 grudnia 2021r.
Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.
4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.
10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

 

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3
Skip to content