Sprzedaż nieruchomości pod zabudowę garażową na działce nr 325/26 obręb 0001

OGŁOSZENIE
o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 325/26 (obręb 0001, a.m. 8) o pow. 0,0018 ha , położonej w Kowarach przy ul. Ogrodowej, który odbędzie się w dniu 02 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.101.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 24.06.2021 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 25.06.2021 r. do 16.07.2021r.
Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050. 160.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 20.10.2021 r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 21.10.2021r. do 20.11.2021r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.
1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:
Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 325/26 (obręb 0001, a.m. 8) o pow. 0,0018 ha  położona w Kowarach przy ul. Ogrodowej.
2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00084614/7.
3.Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana położona w strefie śródmiejskiej Kowar, na zapleczu ul. Ogrodowej we wnętrzu zabudowanym boksami garażowymi. Teren działki płaski, kształt prostokątny. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym we wszystkie media. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Ogrodowej drogą asfaltową między budynkami 34 a 37 przy ul. Ogrodowej. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B przyjętym Uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r, ze zm. nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem KS3 tj. o przeznaczeniu podstawowym : tereny obsługi komunikacji – miejsca parkingowe i uzupełniającym: zabudowa garażowa na obszarze KS3.
5.Forma sprzedaży:
na własność
6.Cena wywoławcza 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100).
(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).
7.Wysokość wadium 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych 00/100 ).
8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:
Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

Uwagi:
Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.
1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 20.10.2021r. do dnia 19,11.2021r, oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym
( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.
2.Przetarg odbędzie się w dniu 02 grudnia 2021r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna
3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 26 listopada 2021 r.
Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.
4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.
10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Zdjęcie nieruchomości (pod garaż)

 

Skip to content