Tereny zabudowy usługowej

Nieruchomość składająca się z działki gruntu numer 798/2 i działki gruntu numer 186/40 (obręb 0001, a.m. 6) o łącznej  pow. 0,2786 ha położonej w Kowarach przy ul. Władysława Grabskiego, częściowo zabudowanej budynkiem użytkowym.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00108417/1.

 

Działka numer 798/2 o pow. 0,0839 ha o kształcie nieregularnym , płaska położona w drugiej linii zabudowy ul. Władysława Grabskiego poniżej wału okalającego Zalew. Działka stanowi 30,10% nieruchomości. Dostępna z utwardzonego sięgacza ul. Władysława Grabskiego. Przez teren działki przebiegają kable energetyczne, sieć wodociągowa Ø 200, przyłącze kanalizacyjne wraz z osadnikiem trzykomorowym oraz przy granicy działki równolegle do sięgacza sieć c.o. Działka częściowo ogrodzona , częściowo wyłożona kostką betonową , część działki porośnięta trawą. Działka zabudowana budynkiem użytkowym ( po byłej przepompowni ). Trzy ściany budynku przylegają bezpośrednio do granic działki niezabudowanej numer 186/40. Stan techniczny budynku mierny. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 145 m2 , powierzchnia użytkowa budynku wynosi 120 m2 . Działka numer 186/40 o pow. 0,1947ha niezabudowana, stanowiąca 69,9% nieruchomości. Działka częściowo ogrodzona o kształcie zwartym zbliżonym do prostokąta, w części północno – wschodniej okalająca budynek przepompowni. Działka porośnięta samosiejkami, płaska z nierównościami i śladami starej zabudowy. Wzdłuż działki przebiegają kable energetyczne NN, po przekątnej sieć c.o. oraz przy granicy działki sieć wodociągowa Ø150 i kanalizacji deszczowej Ø 150. Dojazd do działki numer 186/40 – przez działkę numer 798/2. Cała nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia i do drogi publicznej ul. Władysława Grabskiego działka numer 114 przez działkę gminną numer 797.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary jednostka urbanistyczna – Kowary – Centrum B przyjętym uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13.11.2008r., ze zm., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem U6 tj. o przeznaczeniu podstawowym tereny usług komercyjnych i o przeznaczeniu uzupełniającym: nieuciążliwe usługi publiczne, nieuciążliwe funkcje: produkcyjne, przemysłowe i składowe, stacje paliw działalność rzemieślnicza, lokale mieszkalne dla właścicieli, urządzenia rekreacyjno- sportowe. Obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, zieleń urządzona, ogrodzenia, urządzenia towarzyszące:- ulice wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, zabudowa gospodarcza i garażowa, ścieżki piesze i rowerowe : ZI/W1 – tereny zieleni izolacyjnej i urządzeń zaopatrywania w wodę.

Cena  wywoławcza :200.000,00 zł

(do ceny wylicytowanej w przetargu do części nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23%)

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zjęcie

Zdjęcie

Mapa ewidencyjna

Skip to content