tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami turystycznymi

Nieruchomość niezabudowana

działka gruntu numer 157/4 obr. 0004

Wartość nieruchomości: 25 000,00

do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.

W dniu 9 marca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu numer 157/4 obr. 0004 położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 04 marca 2021r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w drugiej linii zabudowy ul. Wiejskiej wzdłuż potoku Jedlica. Działka środkowa z niewielkim spadkiem w kierunku południowo- zachodnim, stanowiącego przedłużenie ciągu łączącego ul. Wiejską z wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym numer 40. Od strony południowej działka graniczy z uzbrojonym w kanalizację ciągiem pieszo jezdnym. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega przyłącze kanalizacyjne Ks 160 do działki numer 158. Przebieg przyłącza nie utrudnia prawidłowej zabudowy działki. Działka posiada dostęp do mediów i do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Podgórze przyjętym Uchwałą nr L/278/068 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26.10.2006r., nieruchomość leży w terenie w oznaczonym symbolem

  • MN/UT2tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami turystycznymi.

Dla terenu MN/UT2 dopuszcza się zagospodarowanie uzupełniające:

1) usługi handlu i gastronomii;

2) obiekty małej architektury;

3) urządzenia infrastruktury technicznej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary

Mapa ewidencyjna

Wyciąg z miejscowego planu

Wyrys z miejscowego planu

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Skip to content